Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Ростислав Павлов - секретар на Община Силистра, тел. 086816241; Женя Димитрова - гл. експерт "ОП", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на наземна и авиационна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90922000

Описание:

Услуги по унищожаване на насекоми и други паразити


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Площите подлежащи на наземна и авиационна обработка са посочени в Техническо задание, приложение към документацията за участие в обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата - подписан от участника.2. Административни сведения за участника.3. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност. 4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (прилага се при необходимост).7. Документ за вписването на участника в „Регистър на физически и юридически лица, извършващи дейности по ДДД дейности”, съгласно Наредба №3/24.01.2005г.на МЗ – заверено копие.8. Списък, съдържащ имената на ръководителя/ите и персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка, включително и авиационния оператор. Минимално изискване: •Участниците да разполагат с минимум 1 (един) специалист, притежаващ правоспособност за ръководител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал.3 от Наредба № 3/ 24.01.2005г.на МЗ, (заверено от участника копие на удостоверение).•Участниците да разполагат с минимум 4 (четири) специалисти, притежаващи правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/ 24.01.2005г. на МЗ, (заверено от участника копие за издадени удостоверения).•Участниците да разполагат със Свидетелство за авиационен оператор - дейност – „авиохимически работи AW7”.9. Списък на техническото оборудване (специализирана техника), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Минимално изискване: •Не по-малко от 1 (един) брой генератор за студен аерозол UVL (ultra low volume) за наземна дезинсекция (собствени или под наем);•Не по-малко от 2 (два) броя леки ръчни/ моторни пръскачки за наземна дезинсекция (собствени или под наем); •Не по-малко от 1 (един) брой пикапи с висока проходимост, чрез което се осигурява безпрепятствен достъп до всички видовеградски и извънградски площи (собствени или под наем);•Не по-малко от 2 (два) броя ръчни пръскачки;•Не по-малко от 1 (един) брой атомизатор (собствен или под наем).•Не по-малко от 1 (един) брой въздухоплавателно средство 10. Списък на изпълнените договори с предмет сходен/аналогичен с предмета на настоящата поръчка за последните три години. Под сходен/аналогичен да се разбира, договор с предмет „извършване на дезинсекционни услуги”. Минимално изискване: •Участникът да има изпълнени минимум 3 (три) договора за наземна обработка с предмет, сходен/аналогичен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години до крайния срок за подаване на оферти и минимум 1 (един) договор за авиационна обработка против комари за същия период.•Участникът да представи заверени копия от препоръки за добро изпълнение за посочените в списъка по т.10 договори11. Списък на препаратите който ще се използват при обработките за наземната и авиационната обработки12. Сертификат по международния стандарт за качество ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 със задължителен минимален обхват: извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – заверено копие13. Удостоверение за регистрация на въздухоплавателно средство, издадено от Гражданска въздухоплавателна администрация на Р. България – заверено копие14. Валидно Удостоверение за летателна годност, категория „Селскостопанска”, издадено от Гражданска въздухоплавателна администрация на Р. България – заверено копие15. Валидна застраховка „Гражданска отговорност” на притежавания летателен апарат16. Валидна индивидуална застраховка на авиационния оператор – заверено копие17. Предложение за изпълнение на поръчката 18. Ценово предложение за изпълнение на поръчката Максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага за осъществяване на дейностите е 20000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достап до документацията за участие в обществената поръчка е осигурен на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg - профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2014