Версия за печат

BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" № 55-57, За: Галина Радева, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0885 304850, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия "с. Сърневец - с. Братя Даскалови" от общинската транспортна схема." Маршрутни разписания: МР № 03 Сърневец - Братя Даскалови; МР № 04 Сърневец - Братя Даскалови;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация приложена в документацията: 1. Автобусна линия Сърневец-Братя Даскалови МР 03, изпълнява се целогодишно в сряда, петък и събота 2. Автобусна линия Сърневец-Братя Даскалови МР 04, изпълнява се целогодишно в сряда, петък и неделя Превоза по автобусната линия може да се извършва с автобуси с класове ІІ, ІІІ и В.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). 2.Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. 3.Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи и гаранции, предвидени в процедурата. 4.Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 5.От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП: 6.Участникът ще бъде отстранен от процедурата, когато е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, и представи самостоятелна оферта. 7.Участникът ще бъде отстранен от процедурата, когато участва в обединение и представи самостоятелна оферта. 8.Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, ще бъде отстранен от процедурата. 9.Когато бъде установено, че участникът е представил невярна информация за доказване на заявените от него данни и съответствието им с обявените от възложителя критерии за подбор, ще бъде отстранен от процедурата. Документацията, включваща Условия и указания за подготовка на офертите, изисквания към участниците, технически спецификации, както и образците на документи и приложенията относно настоящата поръчка, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на възложителя: www.bratia-daskalovi.com, "Профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки съгласно чл.101б, ал.2 от ЗОП. Същата, ведно с документацията за участие в поръчката са публикувани и в Профила на купувача- интернет страницата на Община Братя Даскалови и могат да бъдат намерени и получени от участниците на следния интернет адрес- www.bratia-daskalovi.com, "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/05/2014