Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретният вид и обем работа ще се възлага с Възлагателно писмо от възложителя, придружено с количествена сметка и срок за изпълнение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1.Данни за лицето, което прави предложението-Обр. №1. 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър–за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице–копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Обр. №2 към документацията.Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.3.Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС–при наличие на такова.4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Обр. №3.5.Ценово предложение-Обр. №4. 6.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5, т.1 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр. №5 в съответствие с чл.47,ал.4 от ЗОП; 7. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5, т.2 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр. №6 в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП;8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50,ал.1 от ЗОП:8.1.Копие на валидна застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника,че ако по време на действието на договора застраховката изтече,то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/.8.2.Декларация Обр. №7,съдържаща информация за оборота от изпълнение на благоустройствени дейности, общо за последните три години (2011 г.,2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Минимални изисквания: Участниците следва да са реализирали оборот от строителство, аналогичен на предмета на поръчката, общо за последните три години (2011 г.,2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 300 000 лева (триста хиляди лева), без включен ДДС. 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, с обхват на вписвания четвърта група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2014 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на СМР на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: К = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където i=1 50 ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 50 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/ Видовете СМР и Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с проценти/ са посочени в документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката: 9.2. Декларация по Обр. №8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертите, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства и др.10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Обр. № 9. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Обр. № 10.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията се съдържа и Образец № 12 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, ат документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/05/2014