Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Марин Ангелов-ръководител мероприятие"УДООСВ", България 4500, Панагюрище, Тел.: 00357 60047, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване коритото на р. Елшишка от храстова и дървесна растителност в регулационните граници на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Премахване на израсналите във водното течение дървета, треви, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета в Участък с дължина около 2420 м от т.47 до т.237 по река Елшишка с.Елшица,община Панагюрище

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище, с.Елшица

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, включени в предмета на поръчката съгласно Техническата спецификация в указанията към участниците са: Рязане на храсти,дървета и трева; Надробяване на храсти и дървета; Прехвърляне на надробена растителност хоризонтално; Прехвърляне на надробена растителност вертикално два пъти по скатовете; Натоварване на растителност; Събиране на паднали листа и натоварване; Превоз до депо гр.Панагюрище. Максималният срок за изпълнение на поръчката не може да надвишава 90 /деветдесет/календарни дни след получаване на Възлагателно писмо от страна на Възложителя. Общи изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл.9 от ЗОП. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, съгласно чл.46 от ЗОП. Официален език за кореспонденция и предоставяне на оферта е българският. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. (Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.).Изисквания за финансовите и технически възможности и квалификация на участниците.Финансовият резултат на участника за последните три години да е положителен. За юридическите лица и еднолични търговци (само които не са представили ЕИК и за които данните не са достъпни в Търговския регистър): Заверени годишни финансови отчети (с приложения) за последните три финансово приключили години (2011, 2012 и 2013 г.) - копие, заверени с гриф „Вярно с оригинала”; Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за последните три финансово приключили години (2011, 2012 и 2013 г.), копие - заверени с гриф „Вярно с оригинала”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ТП - Техническо предложение = 40 точки, максимална стойност П1 - Предложена от участника цена в лева без ДДС = 50 точки, максимална стойност П2 - Срок за изпълнение = 10 точки, максимална стойност

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За подготовка на офертите участниците в процедурата следва да се придържат към изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и да използват образците на документите към нея. Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на Община Панагюрище, рубрика" Профил на купувача" -www.panagyurishte.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2014