Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: инж.Димитър Бозаджиев - директор дирекция"ТСУ", България 4500, Панагюрище, Тел.: 00357 60064, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-монтажни работи на IV-то класен общински път „Панагюрски колонии – Местност „Манзул” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 2+740 до км. 3+090

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествено-сметна документация към одобрения инвестиционен проект.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

140000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описанието на дейностите, включени в предмета на поръчката и изискванията към него са съгласно Техническата спецификация посочена в документацията за участие и инвестиционния проект, неразделна част от нея. Максималният срок за изпълнение на поръчката не може да надвишава 90 /деветдесет/календарни дни след дата на сключване на договора. Общи изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл.9 от ЗОП. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, съгласно чл.46 от ЗОП. Официален език за кореспонденция и предоставяне на оферта е българският. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. (Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.).Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. Участникът да има изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок за подаване на офертите, минимум пет договора за изпълнение на сходни обекти. Под «сходен» обект се разбира договор за реконструкция, рехабилитация, основен и текущ ремонт на пътища и улици. Представя се списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години – Образец № 8, придружен с препоръки за добро изпълнение, които посочват стойността, датата и мястото на осъществяване на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участникът да има Сертификат за внедрена система за управление на качеството в строителството ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката; Участникът да има Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа в строителството BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката; Участникът да има Сертификат за внедрена система за управление на околната среда в строителството EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката; Участникът да има Сертификат за внедрена система за социална отговорност SА 8000 или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага със Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за за ІІ група - ІІІ категория строеж. Представя се копие на удостоверението, както и копие от контролен талон към същото за удостоверяване на валидността на регистрацията към датата на подаване на офертата. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът да притежава оборот от строителство на сходни обекти за 2011г., 2012г., 2013г. сумарно не по-малко от 420 000 лв. без ДДС. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ТП - Техническо предложение = 40 точки, максимална стойност П1 - Предложена от участника цена в лева без ДДС = 50 точки, максимална стойност П2 - Срок за изпълнение = 10 точки, максимална стойност

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За подготовка на офертите участниците в процедурата следва да се придържат към изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и да използват образците на документите към нея. Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на Община Панагюрище, рубрика" Профил на купувача"/www.panagyurishte.org/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2014