Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив ,район "Северен", бул.Цар Борис III Обединител 22А, За: инж. Козарев, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 901168, E-mail: plоvdiv_severen@abv.bg, Факс: 032 901161

Място/места за контакт: Район "Северен" гр .Пловдив

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.severen.bg/plovdiv/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Ремонт и преасфалтиране на улични настилки.” 1. обща сума на договора е до 200 000 лева /двеста хиляди лева/ с ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233000, 45233200

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема са описани подробно в приложената Ценова оферта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Район "Северен"- Община Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документацията, включваща Условия и указания за подготовка на офертата, както и приложенията относно настоящата поръчка може да бъде изтеглена от инретнет страницата на Възложителя: http://www.severen.bg/plovdiv/ - графа профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена на СМР – 60 точки. 2. Срок /в дни/ за отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложения гаранционен срок – 20 точки. 3. Гаранционен срок – 20 точки. Максималният брой точки е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Изисквания към участниците: 1. Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл.101 "в" и настоящата покана . 2. Участниците следва да проучат внимателно и да спазват всички изисквания, които се съдържат в настоящата покана, условията и указаната на документацията и приложенията към нея, публукувани на http://severen.bg/plovdiv/. 3. Всеки участник да представи само една оферта - варианти не се допускат. 4. Всеки участник има право да подаде оферта за всички, една или няколко от обособените позиции. II. При подписване на договора, Изпълнителят следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2014