BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на съществуваща двуетажна сграда, част от МБАЛ Бяла Слатина, състоящ се в подмяна на скатния дървен покрив с нов, подмяна на дограма, полагане на топлоизолация и хидроизолация, боядисване и други видове работи, свързани с описаните дейности.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261900, 45420000, 45321000

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Топлоизолационни строителни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата строително-ремонтни работи са залегнали в количествено-стойностната сметка в тръжната документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

149892 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП. 2. Всеки кандидат трябва: - да е регистриран по Търговския закон, да е вписан при необходимост в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа, като изключение може да има при обект, попадащ в хипотезата на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ (за който не се изисква издаване на разрешение за строеж) или при строеж по чл. 137, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗУТ; - да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; - да има оборот минимум 3 пъти прогнозната стойност на поръчката (за последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си) от изпълнени СРР/СМР, сходни с тези от предмета на поръчката; - да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни на горецитирания обект; - да постигне пазарно съотношение на труд и материали; - да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; - да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; - да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; - да създаде работни места при реализиране на обекта - минимално изискуеми 60 човекомесеца труд или средно месечно 15 бр. работника. От общата заетост 50 % са безработни лица, регистрирани в ДБТ, т.е. минимално изискуеми са 28 човекомесеца труд, положен от наети от ДБТ безработни, или средно месечно 7 бр. наети безработни лица от ДБТ; - да извърши застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, на всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора; - да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България” (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ); - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да притежава необходимото техническо оборудване. Ръководният и техническият персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката (техническият ръководител на обекта да притежава образование и минимум 5 години професионален опит за заеманата длъжност); - да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР/СРР на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС; - да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните СМР/СРР по КСС към договора. 3. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми съгласно условията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател: Предлагана цена; тежест: 60% Показател: Организация и методи на работа; тежест: 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Община Бяла Слатина www.byala-slatina.com, в раздел "Профил на купувача" е публикувана за запознаване документацията за обществената поръчка. За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сума от 15.00 лева в касата на Община Бяла Слатина - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" №68, гр.Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABGBGSF; IBAN BG43IABG74948402026200, вид плащане: 447000; "Интернешънъл Асет Банк" - клон Бяла Слатина. Документацията може да бъде изпратена и чрез куриер, след представяне на документ за платена такса и административни сведения за участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2014