Версия за печат

BG-Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. " Любен Каравелов" № 16, За: Милена Паралеева- гл.специалист "ЕиТ", Теодора Главчева- ст. специалист "Евроинтеграция", България 2077, Копривщица, Тел.: 07184 2119; 0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com

Място/места за контакт: община Копривщица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: koprivshtitsa-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на доставка на оборудване на противопожарни депа, средства за наблюдение и комуникация и защитни средства за групи за гасене на пожари по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”, Договор 23/226/00282 от 16.05.2013 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44480000

Описание:

Различно оборудване за защита от пожари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка на оборудване за 2 броя противопожарни депа, средства за наблюдение и комуникация и лични защитни средства за групи за гасене на горски пожари на обща стойност 30 638,20лв. без ДДС.Прогнозната стойност по вид оборудване, определена в лева без ДДС е както следва: • Оборудване за 2 бр.противопожарни депа и 20 комплекта защитни средства -29133,20 лева; • Бинокъл за 1 брой-310,00 лева; • Мобилнa радиостанция за 1 брой-295,00 лева. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочената прогнозна стойност. Възложителят ще отстрани от участие участник, който е предложил стойност в ценовото си предложение, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30638 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Копривщица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оборудването трябва да бъде ново закупено; да отговаря на съответните европейски или приравнени към тях български норми (за артикулите за който последното е приложимо); да е придружено със съответен сертификат за пригодност или декларация за съответствие;да е придружено със съответните гаранционни карти (където е приложимо); да бъде подготвено и доставено в срок до 90 календарни дни от от получаване на писмената заявка от Възложителя.Изпълнителят трябва да извърши практически инструктаж на място за работата с доставеното оборудване на лица, посочени от Възложителя. Минималните технически изисквания на Възложителя за доставката на артикулите, предмет на поръчката, са описани в Техническите изисквания към документацията, публикувана на сайта на община Копривщица. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.“а”, „б”, „в”, „г” и “д”, т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП. 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:1.1. Участникът да е реализирал оборот от сходни с предмета на поръчката доставки на стоки общо за предходните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.), не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева без включен ДДС, в зависимост от датата на която е учреден участникът или е започнал дейността си.За доказване на обстоятелството се представят: информация за оборота/дохода, за предходните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) и счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, за предходните 3 (три) приключени финансови години (2013 г., 2012 г., 2011 г.) за юридическите лица и годишна данъчна декларация за физическите лица или техни еквиваленти; 1.2. Участникът трябва да разполага със собствени/привлечени средства в размер на минимум 10 000 (десет хиляди) лева за изпълнение на доставките за своя сметка, преди тяхното приемане и разплащане от Възложителя. Представя се Удостоверение от обслужваща банка за наличие на собствени или привлечени ресурси. 2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:2.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 2 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката* за предходните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му). Представя се списък на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на настоящата офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му), от които поне 2 (два), сходни с предмета на настоящата поръчка, придружен от поне 2 (двe) съответни препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да е указано мястото и предмета на доставка, стойността на доставката и дали тя е извършена професионално и със съответното качество. 2.2. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление, съгласно стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен, валиден към крайната дата за подаване на оферти. Представя се Сертификат, удостоверяващ внедрена Система за управление съгласно стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен.*Сходни с предмета на поръчката са доставки на противопожарна техника. Под противопожарна техника да се разбира: доставка на ръчно радио-комуникационно оборудване и ръчни средства за наблюдение; и/или доставка на ръчни средства за пожарогасене; и/или доставка на защитни средства за противопожарна безопасност. При сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и документ, удостоверяващ внесена гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на договора без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерий „най-ниска цена”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, са публикувани и са на разположение на заинтересованите лица в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя, община Копривщица- http://koprivshtitsa-bg.com. Офертата се изготвя, като участниците използват представените в документацията приложения и задължително съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (образец №1); 2. Административни сведения (образец №2);3.Техническо предложение (образец №3) с приложения: техническа спецификация на артикулите, обект на поръчката и снимков материал на защитното облекло и предложения вид каска; 4. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните юридически лица еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато не е представен ЕИК, участниците – юридически лица или еднолични търговци, представят към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 5. При участници обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 6.Заверено копие на сертификат, удостоверяващ внедрена Система за управление съгласно стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП - 3бр. (образец №4, образец №5, образец №6 ); 8. Декларация за участие на подизпълнител, ако е приложимо (образец №7);9. Декларация от подизпълнител, ако е приложимо (образец №8);10. Списък-декларация с изпълнени договори (образец №9);11. Информация за общия оборот от дейността за последните три приключени финансови години (образец №10) с приложени заверени копия от ОПР и баланса за 2011, 2012 и 2013 г. или техни еквиваленти;12. Удостоверение от обслужваща банка за наличие на собствени или привлечени ресурси; 13. Ценово предложение (образец №11) с приложение КСС; 14. Подписан от участника и подпечатан на всяка страница проект на договор (образец №12). Офертата се подава в един екземпляр на хартиен носител, придружени с електронен носител CD (формат PDF или еквивалентен). Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отстранява от участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2014