Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Владимир Ангелов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217494, E-mail: v.angelov@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ССД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е „Извършване на услуги по товарене, разтоварване (хамалски услуги)” за нуждите на Министерството на образованието и науката и изнесените работни места - дирекции на МОН в гр.София. Услугите се извършват по писмена заявка на Възложителя или упълномощено от него лице. Всяка заявка следва да съдържа конкретна информация за: - местонахождение на товара, подлежащ на обработка ; - вид, приблизително тегло или обем на товара; - особености на товара, свързани с безопасността на труда; - място на преместване на товара; - краен срок за преместването на товара. След извършване на услугата за обработка на товара по конкретната заявка се съставя двустранно подписан констативен протокол, в който се описват: - място на натоварване и място на разтоварване на товара; - вид, приблизително тегло и/или обем на товара; - броят и имената на служителите на Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на конкретната заявка; - извършената работа в човекочасове за действително извършване на дейности по обработка на товара (хамалски услуги) - за всеки служител на Изпълнителя и общо.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63110000

Описание:

Услуги по обработка на товари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Срока за изпълнение на договора е 4 (четири) години от датата на подписването му. Стойността на поръчката не следва да надвишава 66 000,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградите на Министерството на образованието и науката, находящи се в гр. София - административна сграда на ул. „Княз Дондуков” № 2А, сградата на ул. „Граф Игнатиев” № 15А, сградата на ул. Антим I № 17, сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, сградата на бул. „Г. М. Димитров” № 52А и сградата на бул. „Г. М. Димитров” № 52Б

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Техническо предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 3; 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 8. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7. 9. Копия на поне два изпълнени договора със предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението им да разполагат с минимум 2 положителни референции от възложителите. 10.Декларация съдържаща списък на работниците, отговарящи за изпълнение на поръчката – в свободен текст.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Непредставянето на някой от документите посочени в "Изисквания за изпълнение на поръчката" от раздел III на поканата води до отстраняване на участниците. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/05/2014