Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Маргарита Шахпазова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217546, E-mail: m.shahpazova@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция "Наука"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката в периода 2011-2013 г. включително”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18530000, 63500000

Описание:

Подаръци и награди
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейности по организацията и осъществяване на събитието. 1. Избор и договориране на място за провеждане на събитието, отговарящо на следните изисквания: - зала на възможно централно място в гр. София; - капацитет на залата – не по-малко от 130 човека, включително възможност за кетъринг върху 10 до 14 кръгли маси, подходящо аранжирани с тематични имена; - към залата е необходимо да има спомагателни помещения за специализираните дейности на медии; - залата да е оборудвана с необходимата видео, светлинна и звукова техника с гарантирано безотказно действие и възможности за светлинни и звукови ефекти; - възможност за подходяща украса (съгласувана и одобрена от възложителя), включваща цветни аранжировки, червен килим, украса за маси и столове; - наличие или възможност за изграждане на сцена бекстейдж. Сцената трябва да е с размери – дължина 13 м, дълбочина 5 м, височина 4 м, пътека към сцената с дължина 4 м; - техническа постановка за сцената, озвучаване, ефекти „звук и светлина”. Към офертата се прилагат минимум 3 (три) варианта на изглед към сцената и геометрично разположение на платната (екрани) за прожекция - един централен и два странични. 2. Разпределение на масите: - 2 бр. маси за ВИП гости - до 6 човека на маса; - останалите маси – до 10 човека на маса. Да се представи примерна схема. 3. Украса и аранжиране на маси и столове. 4. Подготовка на самостоятелен сценарий с двама професионални водещи, включващ и сценарист на събитието. 5. Оформление на събитието: - разпространение на информация за събитието; - посрещане и настаняване на гостите от хостеси; - подготовка на клипове за начало на събитието; клип за журито заедно с надписи и ретроспекция; клипове за номинираните; запис на „глас зад кадър“; - подготовка и излъчване на кашове за всеки от номинираните и победителите в отделните категории; - изработване и представяне на специални клипове и музика за отделните действия и номинации; - изработване на съпътстващи информационни материали и разпространяването им преди началото на събитието, включително луксозни покани, чекове за победителите, карта на меню и др. 6. Подготовка на музикална програма с участието на не по-малко от четирима изпълнители, съгласувана с Възложителя. 7. Разработване на визия за клипово представяне на номинираните участници, която да включва: - анимация; - музикален каш и съпровод; - оформяне на запис със съдържателна част, представена от Възложителя; 8. Кетъринг за 130 човека, включващ индивидуално меню. Предлагат се минимум 3 варианта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Техническо предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 3. Офертата на участник предложил цена по висока от прогнозната стойност ще бъде отстранена; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 7. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7; 8. заверени копия на не по-малко от 2 (два) договора за осъществени събития със сходен предмет за последните три години на обща стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лв. 9. референции за добро изпълнение от представляващи възложителите по договорите, представени по точка 9. 10. Да представи визия за лансиране на събитието в медиите. 11. Да представи подробен сценарий за провеждане на събитието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2014