Версия за печат

BG-гр. Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна Каса, чрез Районна Здравноосигурителна Каса -Бургас, парк "Езеро" п.к. 60, За: Таня Матеева Макшева-Грънчарова, Р.България 8000, гр. Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg

Място/места за контакт: гр.Бургас,парк "Езеро" п.к. 60

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

доставка на електроматериали, железария и резервни части за обезпечаване извършването на ремонтни дейности по стопанския инвентар, ползван от РЗОК-Бургас. 1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. В заявката възложителя определя вида и количеството на конкретните материали и резервни части. Същите трябва да се доставят в срок до 2/два/ дни на адреса на РЗОК – Бургас, след подадена писмена /по факс или ел.поща/ заявка от възложителя. 2. Възложителят формулира конкретната заявка, а изпълнителят се задължава да извърши доставката по цени, които са посочени в ценовото предложение. 3. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие по изискванията на българското законодателство. 4. Заплащането на доставените материали и резервни части се извършва в срок от 10/десет/ работни дни по банков път на посочената от възложителя банкова сметка, след представяне на издадена от изпълнителя фактура. 5. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки, представители на двете страни съставят „констативен протокол”, по силата на който изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 3/три/ работни дни. В случай, че представител на изпълнителя не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща едностранно писмено изявление, в което описва своите констатации. Това едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6. Електроматериалите и резервните части следва да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане - изготвени на български език. 7. Изпълнителят следва да притежава собствен транспорт за изпълнение на доставката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31200000, 31210000, 31220000, 31300000, 31320000, 31330000, 31340000, 31350000, 31400000, 31410000, 31420000, 31430000, 31440000, 31500000, 31530000, 31600000, 31650000, 31700000

Описание:

Уреди за разпределение и управление на електричество
Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
Компоненти на електрически вериги
Изолирани жици и кабели
Кабели за разпределение на електричество
Коаксиални кабели
Аксесоари с изолация за кабели
Електрически проводници за предаване на данни и извършване на контрол
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента
Електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент
Електрически батерии, съдържащи няколко галванични елемента
Електрически акумулатори
Батерии
Осветителни уреди и електрически лампи
Части за лампи и осветителни уреди
Електрическо оборудване
Части, използвани за изолация
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

в ламките на една календарна година или до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката 1000 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си, както и заверено копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от закона за търговския регистър. 3. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 4. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5. При доставка на луминесцентни лампи от възложителя, на последния да се предоставят за унищожаване същото количество изгорели такива. 6. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

документацията за участие в поръчаката може да бъде изтеглена на официалния сайт на НЗОК - www.nhif.bg - раздел РЗОК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2014