Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

По повод с честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил с изложба „Цар Самуил (†1014г) в битка за България“ е необходимо да се доставят една експозиционна витрина с размери ш240/д60/в245 см и три броя експозиционни витрини с размери ш180/д60/в245 см. на Национален археологически институт с музей – БАН (НАИМ) в гр. София на ул.“Съборна” № 2. Във връзка с това НАИМ-БАН отправя покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка и монтаж на експозиционни витрини за нуждите на НАИМ към БАН в гр. София на ул. “Съборна” № 2”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39171000

Описание:

Витрини (стъклени)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

една витрина с размери ш240/д60/в245 см и три броя експозиционни витрини с размери ш180/д60/в245 см. по техническа спецификация : 1 Експозиционни витрини : 1.1.Витрина с габарити 240х60х245 см Описание: вертикално разпределение цокъл 4 см база 44 см шаси с механизъм 12 см експозиционен обем (стъкло) 173 см таван с осветление 12 см Обща височина: 245 см функционално разпределение база: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен реквизит; механизъм за нивелиране на витрината; отваряема предна страница за достъп да обема на базата; чекмеджета за експозиционен реквизит; достъп до контейнерите за силикагел; заключване; неутрален външен вид шаси с механизъм: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен реквизит; механизъм за нивелиране на витрината; механизми за отваряне/затваряне на предното стъкло на експозиционния обем; контейнери за силикагел; вентилационен контакт между контейнерите за силикагел и експозиционния обем; експозиционен плот – подвижен, с възможност за тапициране; двустепенно заключване на експозиционния обем; неутрален външен вид; експозиционен обем: прозрачно качествено стъкло с дебелина 8 мм - флоат; прозрачно монолитно свързване между неподвижните стъкла; прахоулавяща защита между подвижни и неподвижни стъкла; монолитно свързване на стъклата с шасито и тавана; дискретно преминаващи пътища за ел. и СОТ инсталации таван с осветление: окачен таван със светоизточници; скрита ел. инсталация; самостоятелен достъп за обслужване отгоре; конструкция за влагане на държачи, окачвачи, конструкции и други подобни приспособления за нуждите на аранжирането на експонатите; нисковолтова ел. инсталация за осветлението; неутрален външен вид отстрани и отгоре 1.2. Витрина с габарити 180/60/245 см Описание: вертикално разпределение шаси с механизъм 12 см експозиционен обем 173 см таван с осветление 12 см Обща височина: 245 см функционално разпределение / като т. 1.1. Общи изисквания към витрините: влагане на висококачествени негорими или трудногорими материали влагане на материали, несъдържащи химически активни съставки високоустойчиви цветни покрития с цвят, определен от инвеститора по скалата на RAL възможност за преаранжиране на витрините в пространството със и без база леко и удобно обслужване на витрините от инструктирани техници по поддръжката и музейните специалисти Особени изисквания: конструкция, осигуряваща стабилно позициониране и нивелиране на витрините в музея върху неравен и дишащ под от гредоред и дюшеме; доставката, хамалията и монтажа на посочените от музейните специалисти места да се извърши от изпълнителя Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 45 календарни дни, считано от сключването на договора за изпълнение. Гаранционен срок за доставените и монтирани експозиционни витрини е 5 години Участниците следва да предвидят в своята оферта профилактика на доставените експозиционни витрини минимум веднъж годишно до изтичането на гаранционния срок

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. Съборна № 2

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж с предмет: «Доставка и монтаж на експозиционни витрини и аксесоари за нуждите на НАИМ към БАН» 1 Експозиционни витрини : 1.1.Витрина с габарити 240х60х245 см Описание: вертикално разпределение цокъл 4 см база 44 см шаси с механизъм 12 см експозиционен обем (стъкло) 173 см таван с осветление 12 см Обща височина: 245 см функционално разпределение база: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен реквизит; механизъм за нивелиране на витрината; отваряема предна страница за достъп да обема на базата; чекмеджета за експозиционен реквизит; достъп до контейнерите за силикагел; заключване; неутрален външен вид шаси с механизъм: товаропоносимост на витрината, експонатите и експозиционен реквизит; механизъм за нивелиране на витрината; механизми за отваряне/затваряне на предното стъкло на експозиционния обем; контейнери за силикагел; вентилационен контакт между контейнерите за силикагел и експозиционния обем; експозиционен плот – подвижен, с възможност за тапициране; двустепенно заключване на експозиционния обем; неутрален външен вид; експозиционен обем: прозрачно качествено стъкло с дебелина 8 мм - флоат; прозрачно монолитно свързване между неподвижните стъкла; прахоулавяща защита между подвижни и неподвижни стъкла; монолитно свързване на стъклата с шасито и тавана; дискретно преминаващи пътища за ел. и СОТ инсталации таван с осветление: окачен таван със светоизточници; скрита ел. инсталация; самостоятелен достъп за обслужване отгоре; конструкция за влагане на държачи, окачвачи, конструкции и други подобни приспособления за нуждите на аранжирането на експонатите; нисковолтова ел. инсталация за осветлението; неутрален външен вид отстрани и отгоре 1.2. Витрина с габарити 180/60/245 см Описание: вертикално разпределение шаси с механизъм 12 см експозиционен обем 173 см таван с осветление 12 см Обща височина: 245 см функционално разпределение / като т. 1.1. Общи изисквания към витрините: влагане на висококачествени негорими или трудногорими материали влагане на материали, несъдържащи химически активни съставки високоустойчиви цветни покрития с цвят, определен от инвеститора по скалата на RAL възможност за преаранжиране на витрините в пространството със и без база леко и удобно обслужване на витрините от инструктирани техници по поддръжката и музейните специалисти Особени изисквания: конструкция, осигуряваща стабилно позициониране и нивелиране на витрините в музея върху неравен и дишащ под от гредоред и дюшеме; доставката, хамалията и монтажа на посочените от музейните специалисти места да се извърши от изпълнителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в сградата на Национален археологически институт с музей към БАН в гр. София на ул. “Съборна” № 2, стая „Деловодство”. Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електрона поща. Документацията е публикувана на интернет сайта на възложителя : http://naim.bg/bg/content/news/600/900/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/05/2014