Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Геновева Жечева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217768, E-mail: g.jecheva@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция "Наука"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране на Съвета на висшите представители на Асоциация за наука и технологии КОСТ” през 12-13 ноември 2014 г. в гр.София

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55120000, 63500000

Описание:

Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейности по организиране и реализация на събитието: Избор и договориране на място за провеждане на събитието, отговарящо на следните изисквания: а. Зали • голяма зала за заседания в гр. София за 2 дни в U образен вид – капацитет 50 човека тип кръгла маса в хотел с централна локация, в който ще бъдат настанени участниците в мероприятието;допълнителна зала за секретариат и технически услуги за 2 дни; • зала за пресконференция; • наличие на функционално пространство за регистрация на участниците, предоставяне на материали. б. Технически изисквания • оборудване на залата с екран (размер стандартен), оборудване за мултимедийна презентация, лаптоп; интернет и видео връзка, с необходимата звукова техника с гарантирано безотказно действие и табелки за участие; • оборудване на зала за пресконференция; • наличие на помещение за секретариат и технически услуги, оборудвано с компютър, принтер, скенер, ксерокс, интернет връзка. в. Кетъринг (Предлагат се минимум 3 варианта) • организиране на 2 обяда за минимум 60 човека; • организиране на 4 кафе–паузи с подсигурени дребни сладки и соленки за минимум 60 човека; • организиране на 2 вечери - неформална за първата вечер след пристигане на участниците в мероприятието и официална за първия ден на официалното събитие за 80 души (допустимо е мястото на официалната вечеря да бъде извън мястото за провеждане на събитието). г. Настаняване • предварителна резервация за 50 човека в хотел 4 звезди или 3+ звезди с централна локация за 2 нощувки за всички участниците и една нощувка допълнително за до 10 души (точният брой ще бъде уточнен при регистрацията на участниците) с възможности за ползване на посочените в т. „а“ от раздел II. зали. Цената на нощувка да не надвишава 130 евро; • заплащането на настаняването се осигурява от самите участници; • съдействие при осигуряване на индивидуални трансфери на 5 ръководители на конференцията (летище-хотел-летище); • водене на кореспонденция относно услугите по настаняване и предоставяне на полезни материали - карта на хотела, указание за начините за достигането му; • уведомяване на всеки от участниците за финансовите условия на хотела на база попълнена регистрационна форма, локация и карта с обяснения как се стига до хотела на всеки участник. д. Оформление на събитието • разпространение на информация за събитието при ползване на различни медийни канали за разпространение; • подготовка на баджове за регистрираните участници (списък се предоставя от Възложителя); • указателни табели, флип чарт, табла за коментари и необходими съобщения; • регистрация на гостите от екип на организаторите; • разпределение на заеманите места; • подготовка на един видео клип за представяне на участието на България в Програмата КОСТ. Това включва снимки на успешни институции, запис на интервюта, монтаж и звуково оформление (информация и текстове се представят от Възложителя); • изработване на съпътстващи информационни материали и разпространяването им преди началото на събитието, диплянки и постери за мястото на България в програмата КОСТ (информация и текстове се представят от Възложителя).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Техническо предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 3. Офертата на участник предложил цена по висока от прогнозната стойност ще бъде отстранена; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 7. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7; 8. Екип за изпълнение на заданието (представят се автобиографии): • координатор на екип с опит при организиране на конференции от подобен мащаб; • минимум трима души, които да подпомагат регистрацията на участниците; • технически специалист; • отговорник за връзки с медии, разпространение на информация. 9. заверени копия на не по-малко от 2 (два) договора на обща стойност 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС, за последните три години, за осъществени събития със сходен предмет; 10. референции за добро изпълнение от представляващи възложителите по договорите, представени по точка 9.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2014