Версия за печат

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" № 13, За: Елена Вълкова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 81262, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Отдел СУ, ОС и ТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка представлява подмяна на амортизиран водопровод по ул. “Ж.Петков””. За реконструкция са предвидени: Гл. клон І /о.т.322-325/ от ул.Ал.Стамболийски до ул."Самуил" – 206 м, Ф110мм, СК - 3бр. и ПХ - 2бр. кл.57 /о.т. 325-239/ от ул.Самуил - пл.Хр.Ботев – 249 м, ф110мм, СК - 2бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подмяна на 455 м амортизиран водопровод

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Елхово, община Елхово

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (свободен формат), подписани от представляващия участника или от упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Офертата следва да бъде валидна 60 (шестдесет) календарни дни от датата, на която изтича срокът за получаване на оферти, посочен в поканата за тази обществена поръчка. Участници, чиито оферти са с по-кратък срок на валидност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 2. Документи за юридически статус: Участникът представя копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато е физическо лице. 3.Доказателства за икономически възможности: -Участникът следва да има оборот от CMР на екологична инфраструктура, в размер на 75000 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) с ДДС, реализиран общо за последните три счетоводно приключени финансови години (2011г., 2012г и 2013г.) в зависимост от датата на която е учреден или е започнал да развива дейността си общо (справка образец № 3). -В процедурата могат да участват лица, които имат сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строителство, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. 4.Доказателства за технически възможности и/или квалификация Участникът представя следните документи: Участникът следва да има изпълнени успешно в рамките на последните пет години (2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г.), минимум три договора за извършени строително-монтажни работи на екологична инфраструктура. Обстоятелството се доказва със Справка - декларация Образец №4 - списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;. Участниците трябва да разполагат с минимална техника и механизация за изпълнение на поръчката (собствена или на разположение на кандидата на друго правно основание), както следва (Справка обр.5): Автобагери - 1 бр.; булдозери - 1 бр.; самосвали – 3 бр.; машина за безизкопно полагане на тръби -1 бр. Участниците трябва да разполагат с правоспособни технически лица, както следва (Справка обр.6): а)участникът трябва да има на разположение следния технически екип, включващ най-малко 3(трима) ключови експерти : • 1 (един) ръководител обект - дипломиран строителен инженер или строителен техник, със стаж минимум 3 (три) години по специалността. • 1 (един) специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качеството, притежаващо необходимата професионална квалификация; • 1 (един) специалист, отговорен за безопасността на труда - правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо необходимата професионална квалификация; Копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице - еквивалентен документ, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Образец №1). 6. Ценово предложение (предлагана цена) за изпълнение на поръчката(Образец №2). Оценяване на офертите ще бъде на най ниска предложена цена.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде намерена на официалния сайт на община Елхово www.elhovobg.org - профил на купувача-профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014