Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса София-град, район Триадица, ул. „Енос” № 12-14., За: Тонко Антов, Гергана Андреева, България 1408, София, Тел.: 02 9656705; 02 9656766, E-mail: sofia@sfg.nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София-град, гр. София, ул. "Енос" № 12-14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: nttp://nhif.bg/web/guest/119.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК София-град от служба по трудова медицина (СТМ).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Осъществяване на функциите по чл. 25, ал. 2 и реализиране на основните дейности по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина за прогнозен брой лица – 267 човека. 2.Организиране и провеждане на профилактични медицински прегледи и изследвания за прогнозен брой лица – около 267 човека, включващи: - лабораторни изследвания: ПКК, кръвна захар, общ холестерол, урина- химически тест; - преглед от специалист по вътрешни болести: снемане анамнеза-фамилна и професионална, измерване на теглото, ръста и кръвното налягане, даване на препоръки (при необходимост); - преглед от специалист офталмолог: компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителната острота, изследване на цветното зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на очила и рецепта при нужда; - преглед от специалист акушер-гинеколог за ранна диагностика на профилактируеми онкологични заболявания (на млечни жлези), оглед и палпация, ехография, препоръки и насочване за мамограф (при нужда) – около 220 жени; - преглед от специалист невролог- профилактика на неврологични заболявания. Прегледите приключват с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецептурни бланки в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3. Организиране провеждането на медицински преглед и даване на заключение относно физическата годност на 8 водачи на МПС, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 11 май 2011 год. на Министерството на здравеопазването. 4. Организиране и провеждане измервания за контрол на фактори на работната среда: - осветление и микроклимат – замерване в 50 (петдесет) работни помещения, в т. ч. и в 5 бр. офиси на РЗОК София-град на територията на гр. София; - проверка на ефективността на зануляването на електрическата мрежа в сградата на РЗОК София-град: контрол на импеданса на контура „фаза-защитен проводник” – около 670 точки и контрол на съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби- 1 бр. Възложителят заплаща реално извършените прегледи и изследвания от лекари специалисти на служителите на РЗОК София-град.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки кандидат, които отговаря на следните условия: - българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи съгласно Наредба № 3 /25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на СТМ или изпълняващ изискванията на чл. 51а от Закон за обществените поръчки (ЗОП); - не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, които попадат в обхвата на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; - основание за отстраняване на участниците в процедурата се счита: при изготвяне на офертата кандидатите не са изпълнили обявените от възложителя условия и/или е представена непълна оферта; ако офертата на кандидата надвишава определената от възложителя прогнозна стойност, обявена в настоящата публична покана и в документацията към нея. - службите по трудова медицина: да са регистрирани в Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 25в, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от същия закон; да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни, което да се удостовери със заверено от тях копие на документа за регистрациите си. - кандидатите следва да представят: заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от същия закон, административни сведения и декларация за участие като подизпълнител; документи съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП; - когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участието на подизпълнител/и да се спазят изискванията на чл. 24, ал. 2 от Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП); - кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. - документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции. Когато са копия, представените документи, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, те следва да са придружени със заверен превод на български език. - по офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или упълномощено от него лице. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците се разглеждат и класират в низходящ ред от комисия, назначена със заповед на директора на РЗОК София-град. На първо място се класира офертата, с която е предложена най-ниска крайна цена на услугата. При равенство в цената на двама и повече участници, на първо място се класира кандидатът, предложил по-ниската цена, формирана от сбора на цените на услугите по т. 2 до т. 6 от ценовото предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна частот публичната покана са "Технически изисквания и указания за офериране", заедно с приложения. "Технически изисквания и указания за офериране" могат да бъдат получени на адрес: гр. София, ул. „Енос” № 12-14, п.к. 1408, ет. 3, ст. 305 или 301, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа вкл. до 16.05.2014 г. и са достъпни на сайта на НЗОК с адрес: nttp://nhif.bg/web/guest/119. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 27.05.2014 г. в 13.30 часа в сградата на РЗОК София-град с адрес: гр. София, ул. „Енос” № 12-14.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/05/2014