Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Русе, ул. "Райко Даскалов" 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/115.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Русе” обхваща периодични доставки на разнообразни видове артикули по вид и в обем, кореспондиращ на нуждите на Възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички артикули, посочени в "Техническите изисквания и указания за офериране" към публичната покана. Заявките за доставка ще се извършват според потребностите на Възложителя. Доставката се осъществява след подадена от възложителя писмена заявка (по електронна поща или факс) в срок от 2 (два) работни дни франко адреса на РЗОК – Русе. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Изпълнителят доставя съответния/те артикул/и съобразно цената, посочена в ценовото му предложение, неразделна част от договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44500000, 31300000, 31680000, 39715300

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Изолирани жици и кабели
Електрически принадлежности и аксесоари
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

93 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, като изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на РЗОК - Русе, адрес: гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" 16

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към доставката: Всички доставени материали следва да бъдат първо качество, да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. Електроматериалите и резервните части се доставят със сертификат за произход и качество, декларация за съответствие и указания за прилагане, изготвени на български език. При доставка на луминисцентни лампи Изпълнителят е длъжен да изземе от Възложителя дефектиралите такива. Стоките, предмет на договора, следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. Доставката се осъществява след подадена от възложителя писмена заявка (по електронна поща или факс) в срок от 2 (два) работни дни франко адреса на РЗОК – Русе. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Изпълнителят доставя съответния/те артикул/и съобразно цената, посочена в ценовото му предложение, неразделна част от договора. Изисквания към участниците: В обществената поръчка може да участва всеки участник (българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, включително техни обединения), който отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и в "Техническите изисквания и указания за офериране" към нея. Изготвянето, окомплектоването и подаването на офертите следва да е съобразено с Технически изисквания и указания за офериране на обществената поръчка, които са неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране на обществената поръчка са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2014