Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе, ул. "Райко Даскалов" № 16, За: Калоян Иванов Копчев, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 886110; 082 886111, E-mail: ruse@nhif.bg, Факс: 082 886113

Място/места за контакт: Русе, ул. "Райко Даскалов" № 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/115.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Извършване на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2. Извършване на профилактични прегледи от офталмолог на служители, работещи с видеодисплеи и шофьор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК - Русе е 54 души. Числеността се коригира съобразно броя на напусналите/освободени и/или новоназначени служители, за което възложителят уведомява изпълнителя. На профилактични прегледи от офталмолог подлежат максимум до 53 души, като ще бъдат заплащани само реално извършените прегледи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към услугата: 1. Изпълняват се всички дейности по разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда, за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на работодателя, в това число и: 1.1. Извършва оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; 1.2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; 1.3. Предлага степенуване по приоритети на предложените мерки, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики; 1.4. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; 1.5. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила; 1.6. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; 1.7. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.8. Участва като консултант в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 1.9. Подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд; 1.10. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 1.11. Консултира и подпомага комитетите/групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ; 1.12. Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 1.13. Изготвя и съхранява здравни досиета на работниците и служителите; 1.14. Изпълнява други нормативно предвидени дейности и функции, осъществявани от службите по трудова медицина. 2. Извършване на профилактични прегледи от офталмолог на служители, работещи с видеодисплеи и шофьор. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидат за изпълнение на поръчката може да бъде всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи. 2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл. 25в, ал. 1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. СТМ следва да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрацията си по т. 2 и т. 3. 5. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или да посочат единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 6. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център или със специалист офталмолог, които да извършат профилактичните прегледи. 7. Кандидатите следва да отговарят на изискванията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всеки кандидат в има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изготвянето, окомплектоването и подаването на офертите следва да е съобразено с Технически изисквания и указания за офериране на обществената поръчка, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2014