Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснябдяване и канализация" ЕООД, ул."Антон Чехов" № 3, За: Екатерина Динкова, инж. Румен Бачев, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на летни и зимни гуми за леки, товарни автомобили и трактори, съгласно посочени от възложителя технически характеристики. Извършване на монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на доставяните гуми.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34351100, 34411200, 19511200

Описание:

Външни гуми за леки автомобили
Външни гуми за мотоциклети
Вътрешни гуми


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно посочените ориентировъчни количества в образеца на Ценовата оферта, Приложение №3 от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Авторемонтна работилница на Възложителя в гр.Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 18 месеца или до достигане на сумата от 66 000 лв. без ДДС; 2. Срок за доставка – съгласно предложението на участника, избран за изпълнител на поръчката; 3. Начин на плащане - по банков път, по банковата сметка на Изпълнителя в български лева, до 30 работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ наличието на всички доставени стоки и издаването на фактура-оригинал. 4. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата на получаването им от възложителя. 5. Технически изисквания към гумите, предмет на поръчката: •при изготвяне на офертата си, участниците следва да посочат цени за отделните гуми, съгласно зададените параметри в образеца на ценовата оферта -Приложение №3 от документацията за участие: модел и марка автомобил, размер, товарен и скоростен индекс, клас на икономичност и сцепление, ниво на шум; •да бъдат нови и неупотребявани, да не са регенерат (пълен или частичен) и да бъдат с доказан произход и качество; •да са с ясно видима маркировка относно датата на производство. Не се допуска монтаж на автомобилни гуми с дата на производство предхождаща с повече от една година датата на монтажа; •да са годни за използване при географско-климатичните условия на Република България. Не се допуска предлагане на всесезонни гуми! •летните външни гуми да имат по-големи контактни площи, за да осигурят стабилност при шофиране и оптимално сцепление с асфалтова настилка. Да притежават процепи по посока на движението на гумата, които да предпазват от аквапланинг (пързалянето по водна повърхност) и придават повече стабилност и добро сцепление на мокър път. •зимните външни гуми да са изработени от специална гумена смес, която да остава максимално гъвкава и при температура по-ниска от 7 0 С. Да са с дизайн с дълбоки процепи, за да осигурят стабилност и отлично сцепление на сняг и заледена повърхност. Да издържат и да се използват при отрицателни температури. •монтажът и демонтажът на нови гуми за леки и лекотоварни автомобили да е за сметка на участника. 6. Изисквания към участниците: • да разполагат със собствена или наета база за монтаж, демонтаж и ремонт на гуми, снабдена със съответното техническо оборудване за изпълнение на поръчката на територията на гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев и гр. Разлог, или да имат сключен договор с фирма за извършване на същите дейности; • да извършват за своя сметка дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба гуми, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; • участниците следва да предложат цени за извършване на услугите монтаж, демонтаж и ремонт на гуми. •да са извършвали дейност, сходна с предмета на поръчката през последните две години. •да приемат рекламации на стоки с доказани дефекти или лошо качество, явни или скрити недостатъци. Всички изисквания за изпълнение на поръчката, са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна на интернет адреса на Възложителя - www.vikblg.com, в раздел "Профил на купувача". При изготвяне на офертата си участниците трябва да спазват точно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и да попълват точно образците на документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 80 точки/ стъпка 8 точки; 2. Гаранционен срок за производствени дефекти - тежест 30 точки/ стъпка 3 точки; 3. Срок на доставка - тежест 10 точки/ стъпка 1 точка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: - административни сведения за участника по образец - Приложение №1 от документацията за участие; - Удостоверение за актуално състояние, или Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; - Документ удостоверяващ качеството на предлаганите гуми: Сертификат на производителя / вносителя за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001-2008 или еквивалент - заверено копие; - Декларация, че участникът разполага със собствена или наета база за монтаж, демонтаж и ремонт на гуми или заверено копие на сключен договор за извършване на същите дейности на територията на гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев и гр. Разлог - по образец – Приложение 4 от документацията за участие; - Заверено копие на валиден договор с лице, извършващо дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба гуми, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; - Декларация за приемане на рекламации (при доставена повредена или некачествена стока и/или стока, която не отговаря на изискванията на Възложителя) в рамките на седем работни дни след деня на доставката, а когато дефектът/недостатъкът в качеството е открит при експлоатацията на стоката - до седем работни дни от деня на откриването; - Списък на изпълнени договори или поръчки за доставка на гуми през последните две години, придружени с референции/ препоръки за добро изпълнение; - Предложение за изпълнение на поръчката по образец - Приложение №2 от документацията за участие; - Ценова оферта по образец - Приложение №3 от документацията за участие. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на процедурата. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2014