Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Габрово (РЗОК - Габрово), ул. "Отец Паисий" № 25, За: Момчил Недев, Стефан Христов, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541; 066 819525, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Място/места за контакт: РЗОК - Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за подръжка стопански инвентар в РЗОК - Габрово“ в рамките на разполагаем ресурс до 1000 (хиляда) лева с включен ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000, 44316000

Описание:

Различни видове резервни части
Железария


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Нужните за подмяна в рамките на едногодишен период на осветителни тела, прекъсвачи, контакти, брави и ръкохватки за врати, машинки за прозорци, мебелен обков, санитарни принадлежности и други подлежащи на развала и износване части и принадлежности по оборудването на административна сграда с квадратура около 800 кв.м., в която работят до 50 служители на щат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на РЗОК-Габрово, ул. "Отец Паисий" № 25

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да притежават магазинна мрежа или складова база на разстояние до 50 км. от гр. Габрово, което обстоятелство се доказва с необходимите документи (договор за наем, акт за собственост или друго валидно правно основание), в които да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части. Стоките - предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

След публикуване на тази публична покана в РОП на АОП, достъп до пълната документация, свързана с настоящата поръчка ще бъде осигурен на електронната страница на НЗОК, www.nhif.bg рубрика „Търгове“, подрубрика „Процедури провеждани по реда на ЗОП“ съгласно чл. 64 (3) от ЗОП. Документация може да бъде получена и в РЗОК-Габрово на хартиен носител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2014