Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Орлин Кузов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217687, E-mail: okouzov@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ИКТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване и поддръжка на функционалности на софтуерна информационна система за провеждане на външно оценяване”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническото задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41660 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Техническо предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 3; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 7. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7; 8.Участникът следва да представи удостоверение за регистрация като администратор на лични данни и да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, като се задължава да обработва всички получени от него лични данни за целите на договора в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо национално законодателство; 9. За реализацията на проекта са необходими минимум следните специалисти от страна на изпълнителя: - Ръководител на проекта – експерт с поне 5 годишен опит в проекти за разработване на информационни системи и практически опит при управление на проекти. Ръководителят на проекта следва задължително да има опит в работа със системи, минимум 2 броя, сходни по обем и натоварване с предмета на настоящата поръчка (софтуерни системи в сферата на образованието с над 5000 потребители и въведени минимум 50 000 тестове/анкети/отчети на обучаеми); - Администратор бази данни – експерт с поне 3 годишен опит в проекти за проектиране и разработване на софтуер, свързан с образованието, бази данни и практически опит в анализ на бизнес изискванията и дизайн на информационни системи. Участие в администриране на поне две системи сходни по обем и натоварване с предмета на настоящата поръчка; - Експерт системна поддръжка – експерт с поне 2 години практически опит в проекти, свързани с образованието, разработване на информационни системи, и участие в поне две системи, сходни по обем и натоварване с предмета на настоящата поръчка. Опитът се доказва със съответни документи – CV-та, граждански договори, референции. 10. Техническите лица, ангажирани от изпълнителя за изпълнение на поръчката, следва да разполагат със сертификати за компетенции в областта на MS Windows Server и SQL Server, за което се представят минимум 2 бр. сертификати; 11. Изпълнителят следва да е изпълнил поне два договора със сходен предмет с предмета на поръчката през последните три години и да е реализирал минимален оборот от 50 000 лв. от тях. Под сходен предмет се разбира обслужване на софтуерна информационна система в областта на образованието и/или свързана с попълване на анкети, отчети и тестове с минимум 5 000 регистрирани потребители и данни за минимум 50 000 потребители, което се доказва с референции и копия на договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2014