Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Орлин Кузов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217687, E-mail: okouzov@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ИКТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обезпечаване на процеса на автоматизирана обработка на резултатите на участниците в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2014 година на територията на оценителните гнезда в град София“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническото задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Техническо предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 3; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 7. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7; 8. Всеки участник следва да има общ оборот на стойност най-малко 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2011, 2012, 2013 г.). Доказва се с подписан от участника списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013 г.), придружен от поне две препоръки за добро изпълнение. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора; 9. Участникът следва да представи сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; 10. Участникът трябва да разполага с офис на територията на гр. София. Представя се декларация свободен текст; 11. Екипът от специалисти на всеки участник трябва да бъде съставен от минимум 5 (пет) висококвалифицирани специалисти, както следва: - ръководител екип – 1 бр. - отговорници за изпитни зали – 4 броя, които да притежават опит в участие в изпитни комисии със сходен предмет и обем на дейностите в последните три години. Доказва се с приложени референции и посочени лица за контакти; 12. Участникът следва да осигури присъствието на екипа в гнездата за оценяване ежедневно (от 9 до 18 часа) в рамките на периода на провеждане на оценяването за ДЗИ 2014 (20 май-10 юни и 31 август – 25 септември 2014) и да се ангажира с дейностите, съобразно условията на техническото задание.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2014