Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Орлин Кузов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217687, E-mail: okouzov@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ИКТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2014“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническото задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр. София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Техническо предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 3; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 7. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7; 8. Всеки участник следва да има общ оборот на стойност най-малко 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2011, 2012, 2013 г.). Доказва се с подписан от участника списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), придружен от поне две препоръки за добро изпълнение. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора; 9. Участникът следва да представи сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; 10. Участникът трябва да разполага с офис на територията на гр. София. Представя се декларация свободен текс; 11. Участникът следва да осигури екип от минимум 4 (четирима) специалисти, които ще участват в изпълнението на настоящата поръчка – прилага се списък с лицата, които ще участват пряко в изпълнението на поръчката; 12. Лицата, участващи в екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката следва да имат познания по: • Windows Server 2008 R2 • MS SQL 2008 • MySQL • Debian Server • Citrix XENSERVER • MS NET Framework • C++, QT4, Perl, PHP • познания в сферата на хардуерната поддръжка на компютърни работни станции и мрежово оборудване • познания в сферата на софтуерната поддръжка на компютърни работни станции, операционни системи и мрежово оборудване Тези обстоятелства се доказват с приложени автобиографии и/или сертификати/удостоверения на членовете на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката; 13. Участникът следва да осигури минимум четирима души, които ежедневно (от 9 до 18 часа) в рамките на периода на провеждане на оценяването за ДЗИ 2014 (20 май – 10 юни и 31 август – 25 септември 2014) да се ангажират с текущото обслужване, поддръжка и настройки на посочените в техническото задание техника и оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2014