Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на GPS оборудване за моторни превозни средства, собственост „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив. Доставките и монтажа ще бъдат след заявка. Минималният брой доставени и монтирани устройства е за 115 (сто и петнадесет) МПС на Възложителя. Възложителят си запазва правото да промени посочената бройка в зависимост от своите нужди и възможности. Възложителят ще заплати всяка фактура в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката и монтажа, представяне на приемо-предавателен протокол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38112100 (MA04)

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни) (За автомобили )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Минималният брой доставени и монтирани устройства е за 115 (сто и петнадесет) МПС на Възложителя, но посоченото количество не е задължително и може да бъде променяно в зависимост от нуждите и възможностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко автобаза в гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе" и/или на друго посочено от Възложителя място.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена – тежест 50 точки К2 - Срок за изпълнение на поръчката – тежест 20 точки К3 - Време за реакция при повреда – тежест 20 точки К4 – Гаранционен срок – тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2014