Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Пловдив, гр.Пловдив, ул.Христо Чернопеев № 14, За: Илиана Иванова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603004, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Място/места за контакт: гр.Пловдив, ул.Христо Чернопеев № 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на служителите на РЗОК Пловдив от служба по трудова медицина. Изисквания към услугата: 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г.). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.) 2.2. Измерване на параметрите на работната среда включват конкретно: Осветеност – максимум до 165 работни места, заземителна уредба- 3 бр. и мълниезащитата на сградите на РЗОК- Пловдив- 2 бр. 2.3. Медицински прегледи, осъществявани на територията на гр. Пловдив при офталмолог, невролог, специалист вътрешни болести, анализ на урина и ПКК – до 165 човека. Изисквания към документите: 1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции. 2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет. 4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Пловдив от служба по трудова медицина – 165 служители. Измерване на параметрите на работната среда: Осветеност – максимум до 165 работни места; Състояние на елементите на заземителните уредби – 3 бр; Състояние на мълниезащитата на сградите на РЗОК- Пловдив- 2 бр. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог, невролог, специалист вътрешни болести и анализ на урина и ПКК и реално извършените измервания на параметрите на работната среда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Пловдив и в лечебно заведение на територията на гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с лечебно заведение на територията на гр. Пловдив, в който да бъдат извършени профилактичните прегледи и изследвания по т. 2.2 в раздел ІІ от технически изисквания и указания за офериране. 8. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда т. 2.3 в раздел ІІ от техническите изисквания и указания за офериране или декларация за ползване на подизпълнител, в случай, че СТМ няма такъв. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http: www.nhif.bg/web/guest/113

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014