Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна Здравноосигурителна Каса Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, За: София Николова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603083, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

48 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, като изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. ”Христо Чернопеев” № 14 и № 20

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Пловдив в срок от 1/един/ ден или 24ч. след подадена заявка от възложителя /на място, по телефон, факс или е-мейл/. 2.При необходимост Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителя се задължава да извърши конкретната доставка на цената съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3.Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4.Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от продавача фактура след доставката за всички закупени от възложителя стоки. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 /пет/ работни дни по банков път на посочената от възложителя банкова сметка или в брой в обекта на изпълнителя. 5.При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5/пет/ работни дни. В случай, че доставчика не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване възложителя му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6.Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език. 7. Изпълнителя следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части в обект /магазин или складова база/ в района на гр. Пловдив, както и голям асортимент от електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Доставката следва да се осъществява за сметка на изпълнителя. 8. При необходимост от доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база. 9. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Пловдив, ул. "Христо Чернопеев" № 14, сградата на РЗОК-Пловдив, партер- Деловодство и на интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/113

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014