Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна Здравноосигурителна Каса Пловдив, ул. Христо Чернопеев 14, За: София Николова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603083, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300, 90917000

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Пловдив обхваща: външно и вътрешно измиване на 3 броя автомобили - 2 броя месечно, измиване на двигател на 3 броя автомобили – 1 брой годишно, пране на тапицерия на три броя автомобили – 1 брой годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автомивка на изпълнителя на територията на гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Външно и вътрешно измиване на автомобила – два пъти месечно, включващо: Външно измиване - почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила. 2. Вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 3. Измиване на двигател и пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил 4. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 1 час от заявяването с предимство спрямо другите клиенти. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил на място, по телефон или по електронна поща. 5. Автомивката следва да разполага с не по-малко от 2 /две/ места /клетки/ за измиване и почистване на леки автомобили. Това обстоятелство се доказва, чрез представяне на декларация в свободен текст, а по преценка на комисията за разглеждане на офертите може да се направи и проверка на място, за което се съставя протокол. 5. Автомивката на изпълнителя да е на разстояние в радиус от 3 километра от сградата на РЗОК-Пловдив с адрес: гр. Пловдив, ул. "Христо Чернопеев" №14, изчислено съгласно: http://www.calculator.bg/1/razstoianie.html/ 6. Да се съставя месечен отчет за извършените услуги – Образец № 1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Пловдив, ул. "Христо Чернопеев” № 14,сградата на РЗОК-Пловдив, партер, деловодство и на интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/113

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2014