BG-с.Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55-57, За: Петър Танев, Р.България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поставяне на спортни съоръжения на открито и закрито по проект 24/321/01314 „Спортът– здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

51121000, 37461500

Описание:

Услуги по инсталиране на фитнес оборудване
Маси за тенис


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният изпълнител следва да извърши доставка и монтаж на спортни уреди за обособяване на кътове за отдих и спорт в селата на Община Братя Даскалови, както следва: 1.Доставка и монтаж на спортни уреди на открито: -УПИ XI 256, кв.33, с.Черна гора – 4 фитнес уреда, 1 тенис маса; -УПИ XIX, кв.35, с. Опълченец – 2 фитнес уреда, 1 баскетболен кош, 2 тенис маси; -УПИ IV, кв.26, с. Медово – 1 тенис маса, 2 фитнес уреда, 1 шах маса; -УПИ XXII 437, кв. 89б, с.Братя Даскалови – 1 тенис маса, 3 фитнес уреда. 2.Доставка и монтаж на спортни уреди в сгради: -с. Мирово /в читалището/ - 1 тенис маса, 2 фитнес уреда; -с. Плодовитово /в читалището/ - 1 тенис маса, 2 фитнес уреда; -с. Гранит /в читалището/ - 1 тенис маса, 2 фитнес уреда; -с. Партизанин /в читалището/ - 2 фитнес уреда; -с. Православ /в читалището/ - 1 тенис маса, 1 маса за шах, 2 фитнес уреда; -с. Горно Белево /в читалището/ - 1 тенис маса, 2 фитнес уреда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Братя Даскалови, с.Черна гора, с.Опълченец, с.Медово, с.Мирово, с.Плодовитово, с.Гранит, с.Партизанин, с.Православ, с.Горно Белево

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника: 1.Участникът да има оборот за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 60 000,00 лева (шестдесет хиляди лева) сумарно. 2.Участникът да има оборот от сходни доставки и монтаж на спортни съоръжения за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 28 000,00 лева (двадесет и осем хиляди лева) сумарно. 3. Участникът трябва да докаже коефициент на обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните пасиви, равен или по-голям от 1 (единица) за последната финансова година (2013г.) . При участие на обединения, които не са юридически лица: а) изискванията по т. 1-2 за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията. б) изискването по т. 3 се прилага към всяко юридическо лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 3 /три/ договори за доставка и монтаж на спортни съоръжения през последните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2.Участникът трябва да разполага с лица, които ще осигурят гаранционното обслужване на доставените и монтирани спортни съоръжения; 3.Участникът трябва да притежава/да има на свое разположение сервизна база за гаранционно поддържане на доставените и монтирани спортни съоръжения; 4.Участникът да е оторизиран от производителя на спортните съоръжения за продажбата им на територията на Р.България и за тяхното сервизно гаранционно обслужване. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените изисквания. Когато участник в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на участие. Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Братя Даскалови на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерия при оценяването на офертите е „икономически най-изгодна оферта” на база комплексна оценка при следните показатели: П1 – Предлагана цена – с тежест 50 точки П2 – Срок за изпълнение на доставките – с тежест 20 точки П3 – Гаранционен срок – с тежест 10 точки П4 – Срок на реакция при повреда на доставена стока в гаранционния срок – с тежест 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни данни (по образец); 3.Регистрационни документи на участника: • копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР участниците- юридически лица или еднолични търговци, представят и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; • копие от документа за самоличност, когато участник е физическо лице; • документ за регистрация на чуждестранното юридическо лице или тяхно обединение в официален превод, издаден от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако участникът е чуждестранно физическо лице следва да представи в официален превод документа си за самоличност, издаден от държавата, в която е установен. 4.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП (по образец). 5.Декларация за участието на подизпълнители (по образец). 6.Декларация от подизпълнител (по образец) – ако е приложимо. 7. Копие от годишния финансов отчет за 2011г., 2012 г. и 2013 г. 8.Справка за оборота за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 9.Декларация, в която е изчислен коефициентът на обща ликвидност на участника за 2013г. 10. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори за подобен вид доставки и монтаж, изпълнени през последните три години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./ или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на дати на сключване, изпълнение, контрагенти и стойност, придружена от препоръки за добро изпълнение. Декларацията се изготвя съгласно образец. Подобен вид доставки и монтаж са доставките и монтажа на спортни съоръжения; Забележка: Посоченият период се изчислява към датата, определена като краен срок за получаване на оферти. 11. Списък на лицата, които ще осигурят гаранционното обслужване на доставените и монтирани спортни съоръжения - с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация (копия от дипломи и квалификационни документи, трудови и/или граждански договори); 12. Декларация (оригинал), съдържаща данни за сервизната база за гаранционно поддържане на доставените и монтирани спортни съоръжения, с приложени документи удостоверяващи наличието на сервизната база /документ за собственост и/или договор за наем/; 13. Оторизационно писмо от производителя на предлаганите от участника спортни съоръжения за продажбата им на територията на Р.България и за тяхното сервизно гаранционно обслужване. 14. Оферта, съгласно представения образец. 15.Ценова оферта (по образец). 16. Парафиран на всяка страница проект на договор (по образец).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/05/2014