Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Печат на книга "Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22121000

Описание:

Технически публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на книгата „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността”, със следните параметри: Книга: • обем – 24 стр; • формат – 260/220 мм обрязан, 265/230 необразан; • хартия тяло – 130 гр. хром-мат; • цветност тяло – 4+4; • корица мека 300 гр. хром-мат, скрепване с телчета • корица цветност 4+4, мат-ламинат; • Тираж 500 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисква се качество на листов офсетов печат 2. Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки 3. Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA 4. Краен срок на изпълнение на поръчката: не по късно от 21 май 2014 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите съдържа следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП: - данни за лицето, което прави предложението; - копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК; - предложение за изпълнение на изискванията на възложителя свободен текст; - ценово предложение свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС; - срок на валидност на офертата. С избраният изпълнител ще бъде сключен договор, като при подписването на договора Изпълнителя представя документи по чл. 101е., ал.2, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2. Образец на договор за печат може да получите при поискване на ел. адрес: admin@naim.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2014