Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

С текущия ремонт на подобектите в сградата се предвижда: 1) Ремонт на Здравна служба, с. Биково: Изработка на гипсокартон на стени и тавани Грундиране на гипсокартон на стени и тавани Боядисване на стени и тавани Демонтаж на дограма Изработка и монтаж на ПВЦ прозорец 170/150 Изработка и монтаж на ПВЦ прозорец 110/150 Изработка и монтаж на входна алуминиева врата 100/250 Изработка и монтаж на алуминиева врата 90/201 Подмазване на дограма Монтаж и доставка на ламинат Монтаж и доставка на первази за ламинат 2) „Ремонт на Кметство, с. Биково”: Направа на коруба Спускане на керемиди по коруба Демонтаж на керемиди Демонтаж на челни дъски Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи Демонтаж на дъсчена обшивка Демонтаж на дървена покривна конструкция Демонтаж на капаци по била и маии Направа на дървена покривна конструкция Материал за дървена покривна конструкция Доставка и направа на дъсчена обшивка Направа на дъсчена обшивка по стрехи Доставка и монтаж на челни дъски Доставка и полагане на асфалт.мушама Направа на летвена скара Покриване с нови керемиди 100% Обшивка от поц. ламарина около комини Капаци по била и маии нови Импрегниране обшивка по стрехи Демонтаж обшивка улама Обшивка от поц. ламарина Доставка и монтаж на улуци Доставка и монтаж на водосточни тръби Изработка на гипсокартон на стени и тавани Грундиране на гипсокартон на стени и тавани Боядисване на стени и тавани Демонтаж на дограма Изработка и монтаж на ПВЦ прозорец 170/150 Изработка и монтаж на алуминиева врата 90/200 Подмазване на дограма двустранно в т.ч. и ъглови лайсни Профил двойно Т Греда за под метална Р120/50/50 Анкери Ф12/160мм Дървени греди 100/100 с дължина 4.70 м. Изработка и монтаж на метална конструкция с дървени греди за под Доставка и монтаж на влагоустойчив шпертплат Монтаж и доставка на ламинат Монтаж и доставка на первази за ламинат Направа нова електро инсталация на три помещения (осветителна иконтактна) Щампован бетон Натоварване и извозване на добити материали да склад на община Натоварване и извозване на строителни отпадъци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително – монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 и Приложение № 2, към документацията за участие. Общата прогнозна стойност на поръчката е 36 000,00 лева, без ДДС, в т.ч.: 1. „Ремонт на Здравна служба, с. Биково” – 6 000,00 лева, без ДДС; 2. „Ремонт на Кметство, с. Биково” – 30 000,00 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Биково

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1.2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър–за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице–копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение.Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата–участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС–при наличие на такова.4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец №3.5.Ценово предложение Образец №4.6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП–Образец №5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП–Образец №6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/.Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7.Участниците следва да са реализирали оборот от ремонт на покриви на сгради, общо за последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си, в размер общо не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без включен ДДС. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест: 1. Предложена цена - К1: тежест 60 точки. Максималният брой точки по този показател са 60 точки; 2. Срок за изпълнение - К2: тежест 40 точки. Максималният брой точки по този показател са 40 точки. Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана в документацията за възлагане на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката:9.Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, V категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2014 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители. Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория. 9.2.Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на сгради.10.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива),по образец Образец №9.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Образец №11;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата,в случай че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки: Към документацията се съдържа и Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2014