Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Петя Тодорова, Ирена Йорданова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oсигуряване на застрахователни услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: Сключване на групова рискова застраховка "Живот"; 2. Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука"; 3. Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество" /недвижимо и движимо имущество/; 4. Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”; 5. Обособена позиция №5: "Сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; 6. Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочената стойност е прогнозна за всички обособени позиции на поръчката, за период от 12 месеца. Прогнозните стойности по отделните обособени позиции са посочени в документацията за участие (Технически изисквания - Приложение №4), достъпна на интернет адреса на възложителя в раздел "Профил на купувача".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички изисквания за изпълнение на поръчката, както и изискванията към участниците, са посочени в документацията за участие, която е неразделна част от настоящата публична покана и е достъпна на интернет адреса на Възложителя: www.vikblg.com, раздел "Профил на купувача". При изготвяне на офертата си участниците трябва да спазват точно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие. При изпълнението на обществената поръчка да се спазва Кодексът за застраховането и дейставащата нормативна уредба, касаеща предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена на застрахователна премия Допълнително покрити рискове извън минималните изисквания на възложителя Размер на застрахователните обезщетения Критериите и показателите за оценка по отделните обособени позиции са подробно разписани в "Указанията за участие" в обществената поръчка, достъпни на интернет адреса на Възложителя, раздел "Профил на купувача".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертите: 1.Административни сведения за участника – по образец Приложение №1 от документацията за участие; 2.Удостоверение за актуално състояние или Декларация за единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3.Предложение за изпълнение на поръчката – по образец от документацията за участие, Приложение №2 съгласно обособената позиция, за която се кандидатства; 4. Ценово предложение – по образец от документацията за участие – Приложение №3, съгласно обособената позиция, за която се кандидатства; 5. Лиценз за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност за предмета на настоящата поръчка, в съответствие с условията и реда на Кодекса за застраховането, както и допълнителен лиценз (ако има такъв) за съответните видове застраховки по обособените позиции на настоящата поръчка – заверено копие; 6. Общи условия за всеки вид застраховка, предмет на поръчката от обособената позиция, за която се кандидатства; 7. Копие от ГФО за последните три финансови години 8. Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на 2013 година или Справка № ГА.1.4: Справка за размера на собствените средства към 31 декември на 2013 година, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (обн. ДВ, бр. 78 от 2006г.) – заверено копие; 9. Справка за изплатените суми по всеки отделен вид застраховка, предмет на поръчката. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Допълнителна информация и документация за участие, съдържаща образци и документи, които са неразделна част от поръчката, могат да бъдат получени на интернет адреса на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград: www.vikblg.com При сключване на договор, определеният за изпълнител, представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелстата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2014