Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, пл. Тройката, Сградата на „Дом на нефтохимика“, Южен вход, ет.2, Деловодство, За: Янула Стрибину, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg, Факс: 056 844274

Място/места за контакт: Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.letenteatar.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддръжка на интернет сайтовете www.letenteatar.com, www.burgasimoreto.org и www.sandfestburgas.com

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72400000

Описание:

Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка на интернет сайтовете www.letenteatar.com, www.burgasimoreto.org и www.sandfestburgas.com, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. Посочената прогнозна стойност е с вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2520 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Интернет сайт www.letenteatar.com Поддръжка и подобряване на функционалността на интернет сайта, включващо следните дейности и услуги: 1.1. Профилактика на програмният код и модули 1.2. Технически консултации 1.3. Актуализация на програмният код, модулите и функционалностите 1.4. Актуализация на съдържанието – текст, графични елементи, мултимедия 1.5. Архивиране и възстановяване на данни 1.6. Време за реакция при необходимост от услуга: 36 часа от подаване на заявка. 2. Интернет сайт www.sandfestburgas.com Поддръжка и подобряване на функционалността на интернет сайта, включващо следните дейности и услуги: 2.1. Профилактика на програмният код и модули 2.2. Технически консултации 2.3. Актуализация на програмният код, модулите и функционалностите 2.4. Актуализация на съдържанието – текст, графични елементи, мултимедия 2.5. Архивиране и възстановяване на данни 2.6. Време за реакция при необходимост от услуга: 36 часа от подаване на заявка. 3. Интернет сайт www.burgasimoreto.org Поддръжка и подобряване на функционалността на интернет сайта, включващо следните дейности и услуги: 3.1. Профилактика на програмният код и модули 3.2. Технически консултации 3.3. Актуализация на програмният код, модулите и функционалностите 3.4. Актуализация на съдържанието – текст, графични елементи, мултимедия 3.5. Архивиране и възстановяване на данни 3.6. Време за реакция при необходимост от услуга: 36 часа от подаване на заявка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника (в оригинал);2.Оферта;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП (оригинал) 3. Ценова и техническа оферта - Приложение № 2 и 3, в оригинал; 4.Декларация за приемане условията на договора;5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - Заверено от участника копие; 7.Срокът за валидност на офертите - 90 календарни дни. Офертата се подава в гр. Бургас, пл. Тройката, Сградата на „Дом на нефтохимика“, Южен вход, ет.2, Деловодствово, ОП "Летен театър, фестивали и концерти", в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2014