BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската Народна Банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Михаил Михайлов - по предмета на поръчката - 02 91451306; Димитър Павлов - по процедурата., Република България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БНБ в експлоатация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обследване за енергийната ефективност поради изтекъл срок на валидност на сертификатите за: - Административна сграда на БНБ-пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София с разгъната застроена площ (РЗП)-24 450 кв.м; - Административна сграда на БНБ-ул. „Московска” № 7, гр. София с РЗП-2 081 кв.м; Извършване на първо обследване за енергийна ефективност: -Касов център на БНБ- гр. София, ул.”Михаил Тенев” № 10 с РЗП- 7 986 кв.м. За трите сгради има издадени Технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1. Баланс и отчет за приходите и разходите. Да има положителен финансов резултат; 2. Минимум 1 (един) договор за обследване на обществена сграда с разгъната застроена площ(РЗП), около 10 000 м2 - доказва се със списък за основни договори за услуги, действащи през последните 3 /три/ години (2011 г., 2012 г. и 2013 г ); 3. Копие от документи, удостоверяващи спазване на изискванията по чл23, ал.1 от Закона за енергийна ефективност(ЗЕЕ) и вписани в регистъра по чл.23 "а" от ЗЕЕ. Резултатите от проведено детайлно обследване на сградите се отразяват в доклад и резюме, съгласно чл.11 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради . В случай, че сградите не отговарят на изискванията за издаване на съответна категория сертификат по наредбата, изпълнителят предлага в доклада си необходимите енергоспестяващи мерки, необходими за покриване на нормативните изисквания за получаване на сертификат, като се има в предвид, че сградите на БНБ на пл. „Княз Александър І” №1 и на ул. „Московска” № 7 са архитектурни обекти по смисъла на Закона за културнотно наследство и художествени паметници на културата..

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за сертифициране за енергийна ефективност на сгради на БНБ - 70%; 2. Срок за изпълнение на поръчката - 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод; 2. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2013 г.; 3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, действащи през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) с посочване на стойностите, датите и получателите, както и свързани с тях препоръки за добро изпълнение от възложителите на завършените поръчки; 4.Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 5.Декларация за приемане условията на проекта на договор; 6Декларация за подизпълнител/и. Участникът прилага декларация, независимо дали ще използва или няма да използва подизпълнител/и. В случай че, участник предвижда използването на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, посочва същия/ите, както и дела на тяхното участие. Всички документи следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 от настоящата публична покана се представя в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да бъде получена на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БНБ в експлоатация”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2014