Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК-Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9, За: Светослав Александров петкашев, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 88300411, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 073 88300413

Място/места за контакт: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК -Благоевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44316000, 34913000

Описание:

Електрически материали
Железария
Различни видове резервни части


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките се извършват периодично по заявени количества при възникнала необходимост, съобразно нуждите на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на възложителя находяща се на адрес: гр.-Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9 или в обекта на изпълнителя.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките предмет на поръчката да се извършват в съответствие с всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за извършването им. 2. Доставките следва да се извършват по направена от възложителя заявка по факс, е-mail или на място при посещение на уълномощеното лице на възложителя в обекта на изпълнителя. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Завките за доставка ще се извършват според потребностите на възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в т.ІІ СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 3. Доставката следва да се извърши в срок до 24/двадесет и четири/ часа, считано от получаването на заявката от възложителя. 4. Доставените стоки следва да бъдат в подходяща за съхранение и транспорт опаковка и да бъдат придружени с всички документи, съпътстващи стоките(сертификат за произход и качество и/или декларация за съответствие, указания за прилагане изготвени на български език и др.) 5. Доставените стоки следва да бъдат нови и неупотребявани и да отговарят на действащите стандарти. 6. Рекламации: 6.1. Рекламации по количествата на доставените стоки и видими фабрични дефекти се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол, като изпълнителят отстранява несъответствията в рамките на 1 (един) работен ден. 6.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят през цялото време на гаранционния срок на стоките. За стоките без гаранционен срок рекламации се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от три месеца от датата на доставката. 6.3. Изпълнителя е длъжен да подмени дефектните стоки с годни такива не по-късно от 2 (два) работни дни от датата на протокола за рекламация. 6.4. Констатирането на гаранционни събития и рекламации става двустранно-съвместно между надлежно упълномощени представители на двете страни. 6.5. При неявяване на представители на изпълнителя в срок до една седмица след покана на възложителя, констатирането става едностранно от специално назначена комисия на възложителя, като при тази ситуация, изпълнителя е длъжен да приеме без спор, констатациите по протокола на тази комисия. 7. Обектът на изпълнителя да е с местонахождение на територията на гр. Благоевград.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2014