Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Николай Бакърджиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: obstina@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименование на поръчката дадено от Възложителя е „Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен" Доставката на съдовете за твърди битови отпадъци включва 3 обособени позиции: поз.1 ПЛАСТМАСОВА КОФА 120 поз.2 БЕТОННО КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ поз.3 МЕТАЛНО КОШЧЕ /ВИСЯЩО/ ЗА ОТПАДЪЦИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928480, 39224340

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет
Кошчета за боклук


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общия обем включва доставката на съдове за твърди битови отпадъци, разделени в 3 обособени позиции: поз.1 ПЛАСТМАСОВА КОФА 120 л - до 300 бр. поз.2 БЕТОННО КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ – до 100 бр. поз.3 МЕТАЛНО КОШЧЕ /ВИСЯЩО/ ЗА ОТПАДЪЦИ – до 100 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А) Изисквания към изпълнението на поръчката: 1.Доставените съдове за твърди битови отпадъци следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация; 2.Изпълнението на поръчката започва след сключване на договора за възлагането й. 3.Не се предвижда предоставяне на аванс при изпълнение на поръчката. 4.Предложените цени ще бъдат фиксирани до пълното изпълнение на поръчката и не подлежат на промяна. 5.Изпълнителят се задължава в рамките на предложените от него гаранционни срокове при появили се скрити дефекти в качеството на доставените съдове за събиране на твърди битови отпадъци, да извърши замяна за своя сметка на некачествените съдове с качествени такива, в определения за това срок. 6.От датата на констатиране на проблема до датата на отстраняването на дефекта гаранционният срок не тече. 7. Изпълнението на поръчката ще бъде в рамките на финансовия ресурс на Възложителя, който той може да осигури и който представлява прогнозната стойност на поръчката с ДДС, посочена по-горе в поканата. Б) Изисквания към представяне на офертата: 1. Обществената поръчка има обособени позиции и участниците могат да представят оферта за целия обем на поръчката, или за отделни обособени позиции. 2.Не се допуска възможност за представяне на варианти за изпълнението й. 3. Офертите на участниците трябва да съдържат всички искани от Възложителя документи, посочени в документацията за обществената поръчка. 4. С подаването на оферта участникът гарантира, че ако бъде определен за изпълнител, ще достави на Възложителя точно оферираните от него съдове за събиране на твърди битови отпадъци по вид , количество и технически характеристики съгласно техническата му оферта за изпълнение на поръчката. 5. Оферираните съдове за събиране на ТБО трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, доказано по безспорен начин с приложена техническа документация, снимков материал каталожни и други материали по преценка на участника, които да носят информация за всички технически характеристики на съдовете за ТБО. 6.Всички разходи по представяне на техническите документи са за сметка на участниците 7.Предложените от участниците цени за съответните съдове за ТБО, трябва да включват всички разходи и начисления за изпълнение на поръчката, вкл. определената от него надценка (отстъпка), магазинаж, транспортни и товаро-разтоварни разходи, необходими за доставка на съдовете за ТБО до мястото на доставка. В) Изисквания към участниците Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2011г., 2012 г., 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (един) договор, сходен с предмета на поръчката. Под „договор сходен с предмета на поръчката”, следва да се разбира договор за извършване доставка на съдове за събиране на ТБО.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014