Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за пречистване на вода с пясъчни филтри на обект на „В и К” ЕООД – Пловдив в с. Косово. Доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на инсталацията ще се осъществи след заявка от страна на Възложителя, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с определения за изпълнител участник, на обект на „В и К” ЕООД – Пловдив в с. Косово. Възложителят ще заплати възложената поръчка по следната схема: Авансово плащане – 20 % (двадесет процента) след подписване на договора и получаване на заявка от Възложителя, като остатъкът от сумата ще бъде изплатен до 30 (тридесет) календарни дни след доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на инсталацията, представяне на необходимите документи за изпълнена работа и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42912310

Описание:

Устройства за филтрация на вода


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За периода на действие на договора ще бъде доствена, монтирана и въведена в експлоатация инсталация за пречистване на вода с пясъчни филтри. Посочената прогнозна стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив в с. Косово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към предмета на поръчката са описани в приложената покана, като те могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Обществени поръчки. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталацията – тежест 70 точки К2 - Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталацията – тежест 20 точки К3 - Гаранционен срок – тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014