Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДКЦ-II- Бургас ЕООД, бул. "Демокрация" 94, За: Даниела Вангелова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 820132, E-mail: dkc2burgas@abv.bg, Факс: 056 820132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc2burgas.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc2burgas.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер за кардиоваскуларна диагностика и дванадесет канален ЕКГ-апарат. Апаратите трябва да са нови и да не са използвани за демонстрационни цели. Предлаганата апаратура следва да отговаря на изисквания посочени в техническата спецификация в документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000, 33112100, 33123230

Описание:

Медицинско оборудване
Апарати за ултразвукова диагностика на сърце
Кардиографи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер за кардио-васкуларна диагностика и Един брой дванадесет канален ЕКГ-апарат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описанието на дейностите, включени в предмета на поръчката и изискванията към него са съгласно Техническата спецификация посочена в документацията за участие. Максималният срок за изпълнение на поръчката не може да надвишава 30 /тридесет/ работни дни след дата на сключване на договора= Общи изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл.9 от ЗОП. Всеки участник може да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, съгласно чл.46 от ЗОП. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. (Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.) Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците: Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, минимум три договора за доставка и монтаж на медицинска техника със сходен предмет. Под «сходен» обект се разбира договор за доставка, монтаж, пускане в експлоатация на диагностична медицинска апаратура, обучение за работа с доставената апаратура и нейния гаранционен сервиз и поддръжка. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия и сервиз на медицинска техника. Участникът трябва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от Закона за медицинските изделия или еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган на съответната държава, в която участникът е установен. Декларация от производителя или неговият упълномощен представител за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ и Сертификат ISO 13485:2003 на производителя на апаратурата. Участникът трябва да разполага с поне един обучен и сертифициран сервизен специалист, притежаващ висше техническо инженерно образование - доказва се с копие на диплом за завършено висше образование и копие на документ, удостоверяващ преминат курс на обучение при производителя или негов представител за съответния вид и модел на апарата. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - Предложена от участника цена в лева без ДДС - 40 точки П2- Срок на доставка, монтаж и пускане в експлоатация - 20 точки П3 - Предлаган срок на гаранция - 20 точки П4 - Цена на абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части и труд за период от три години след изтичане на гаранционния срок на апаратите - 20 т

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За подготовка на офертите участниците в процедурата следва да се придържат към изискванията на Възложителя,посочени в Указанията за участие,както и да използват образците на документите към нея. Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на ДКЦ-II- Бургас ЕООД, рубрика" Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2014