Версия за печат

BG-с. Крушари, област Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 – А, За: Веселина Иванова, Р. България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция АПИОФБ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на община Крушари” В рамките на обществената поръчка ще бъде извършена доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на общинска администрация Крушари, Дневен център за деца с увреждания Крушари, Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Николай Чудотворец“ с. Крушари, кметства и кметски наместничества на територията на община Крушари и за техническо - организационна подготовка на избори за Европейски парламент 2014г. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на предмета на доставката са посочени в техническото задание към документацията за участие. Обществената поръчка се отнася за периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи. Обособени позиции: Възложителят не предвижда обособени позиции по настоящата обществената поръчка. Подобектите, описани в Техническото задание, не следва да се приемат като отделни обособени позиции. Място на изпълнение на поръчката: Доставките трябва да се извършат на място лично от Изпълнителя или упълномощено от него лице, наето в организацията му по трудово правоотношение, в общинска администрация с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3 - А. Срок на изпълнение на обществената поръчка: Срокът на договора за изпълнение на поръчката е до 31.12.2014г. Отделните заявки за канцеларски материали и офис консумативи за принтери и копирни машини, направени от Възложителя, се изпълняват в срок до 24 часа от получаването на писмена заявка от страна на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30197000, 22851000, 30197630, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Дребно офис оборудване
Класьори
Хартия за печатане
Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС. Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство. В единичната цена на всеки отделен артикул следва да бъдат включени всички разходи на участника за доставката му до мястото посочено от Възложителя, включително и разходите за транспорт, заплащане на мита и данъци и др. Предложените единични цени на отделните артикули не подлежат на увеличение за периода на изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. Максималната пределна прогнозна цена за изпълнение на поръчката е в размер до 11 600 (еденадесет хиляди и шестстотин) лв. без ДДС. Участници, които са предложили обща цена за изпълнение на обществената поръчка по-висока от максималната прогнозна стойност, се отстраняват от участие. Схема на плащане: Поръчката се финансира от бюджета на Община Крушари и държавния бюджет на Р България. Плащанията при изпълнението на обществената поръчка ще се извършват в срок до 10 работни дни след всяка доставка и след представяне на: 1. Приемо-предавателен протокол /ППП/, подписан в два екземпляра, удостоверяващ извършената доставка. В протоколите се описва вида на извършената доставка и нейното съответствие с изискванията на Възложителя посочени в Техническото задание. 2. Оригинална фактура, издадена от Изпълнителя, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, с изписан номер на договора за доставка. При доставките на канцеларски материали и консумативи се изготвят отделни фактури за всички подобекти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Количествата по обществената поръчка са прогнозни. Възложителят си запазва правото да не възлага цялото количество. Периодичността на доставките е в зависимост от необходимостта им, след писмена заявка от страна на Възложителя, изпратена по факс, по пощата или по електронен път съгласно Закона за електронните документи и електронния подпис. Доставките се осъществяват в сградата на общинска администрация Крушари лично от Изпълнителя или упълномощено от него лице, наето в организацията му по трудово правоотношение. При последната заявка Възложителят ще прецени необходимите количества и ще възложи само реално необходимите такива. Възложителят не гарантира достигането на максималните прогнозни количества!!! При функционална необходимост Възложителят си запазва правото да увеличи количествата на артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка. Възложителят има право да заявява други материали, консумативи и артикули, непосочени в Техническото задание– Приложение №1. За тези артикули Изпълнителят е необходимо да представи актуален каталог и да предложи процент отстъпка, която може да ползва Възложителя. За целта участникът следва да представи актуален каталог на предлаганите канцеларски материали и офис консумативи за принтери и копирни машини, като в него следва всеки артикул да има ясно обозначение за каталожен номер. При възникване на необходимост от доставка на нови артикули, различни и не указани в техническото задание, възложителят може да възлага на изпълнителя тяхната доставка, като същата ще се заплаща по цените, посочени в предоставения каталог за съответния каталожен номер, намалени с процента отстъпка, офериран от участника в Образец № 10, т. 2 от документацията към настоящата обществена поръчка. При доставката на оригиналните офис консумативи за периферни компютърни устройства, същите следва да бъдат доставени в оригинални неразпечатани картонени кутии. Под «Оригинални консумативи» се считат оригинални, неупотребявани и нерециклирани тонер касети и ленти за матрични принтери, които са произведени от производителя на съответната марка техника в оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Изпълнителят следва да удостовери произхода на офис консумативите за периферни компютърни устройства с надлежни документи. При доставката на съвместимите офис консумативи за периферни компютърни устройства, същите следва да бъдат доставени в неразпечатани картонени кутии. Под «Съвместими консумативи» се считат нови, неупотребявани тонер касети и ленти за матрични принтери, които са произведени от лица, различни от производителя на съответната марка техника. При доставката на пощенските пликове единствено и само за подобект „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за общинска администрация"- позиции 31, 32 и 33 от Техническото задание- Приложение №1, логото за отпечатване е както следва: Община Крушари ул. « Девети септември» № 3-А с. Крушари, п.к. 9410 Област Добрич При доставка на несъответстващи на техническото задание артикул, дефектен и/или некачествен артикул, Възложителят уведомява в 3-дневен срок писмено Изпълнителя, а Изпълнителят е длъжен в 5- дневен срок да замени за своя сметка некачествената стока. При доставка на артикул с нарушена цялост, Изпълнителят е длъжен незабавно да замени стоката за своя сметка. Срокът за доставка започва да тече от получаването на писмо - заявка с необходимия брой и вид артикули, изпратено от Възложителя до Изпълнителя по пощата, по факс или по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис, поради факта, че доставките са периодични.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най- изгодна оферта” при следните показатели: Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: КО = К1+ К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена“ на посочените в Приложение № 1 материали и кансумативи - тежест 70 точки (максималният брой точки по този показател е 70 точки), определен по следната формула: К1 = ПЦ (минимум лева) / ПЦ (участник) * 70 където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – „Процент отстъпка“ от каталожна цена на останалите артикули, непосочени в техническото задание - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: К2 = Процент отстъпка (участник) / Процент отстъпка (максимален) * 30 където: „Процент отстъпка (участник)” е предложеният от оценявания участник в образец № 10 процент отстъпка на останалите артикули, непосочени в техническото задание, а „Процент отстъпка (максимален)” е най- високият процент отстъпка, посочен в образец № 10 на останалите артикули, непосочени в техническото задание. Участникът, предложил най - високия процент отстъпка, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Каталог на предлаганите канцеларски материали и офис консумативи за принтери и копирни машини - участникът е длъжен да представи каталог с предлаганите от него артикули, като за същите следва да има ясно обозначение за каталожен номер на артикула в каталога, представен от участника. При възникване на необходимост от доставка на нови артикули, различни и не указани в техническото задание, възложителят може да възлага на изпълнителя тяхната доставка, като същата ще се заплаща по цените, посочени в предоставения каталог за съответния каталожен номер. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка (КО), като на първо място се класира участникът, който е получил най - висока оценка на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от длъжностните лица на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ: 1. Заявление към оферта – Образец № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 3. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 5. Административни сведения – Образец № 3; 6. Списък – декларация на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.), приключени към датата на подаване на офертите, включително препоръки за добро изпълнение (заверени копия) – Образец № 4; 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, от б. „ а“ до б. „ д“ от Закона за обществените поръчки - Образец №5; 8. Декларация чл. 47, ал. 5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки - Образец №6; 9. Списък – декларация на притежавания/те от участника автомобил/и, придружен с копие/я на талон/и за собственост на посочените в списъка автомобили - Образец №7; 10. Списък – декларация на наетите по трудово правоотношение лица, придружен с копия на трудовите книжки на посочените в списъка лица - Образец №8; 11. Каталог на предлаганите канцеларски материали и офис консумативи за принтери и копирни машини; 12. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №9; 13. Ценово предложение - Образец №10 Документацията за участие ще бъде публикувана на интернет сайта на община Крушари в профила на купувача – http://krushari.bg/pagelist.php?idd=166. Всяка допълнителна информация, свързана с обществената поръчка ще бъде публикувана на същата страница и всеки участник сам се ангажира за узнаването й.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014