BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Женя Димитрова, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – /ИПР/ -изменение на плана за регулация на част от УПИ VIII за тир паркинг и мотел, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” на гр. Силистра и за обособените улици с идентификатори: ПИ № 00895.506.70 и ПИ № 00895.506.50 по КК и КР на с. Айдемир

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническите изисквания към проектната разработка са са описани в Техническо задание- приложение към покната за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на офертата 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Документ за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец, съгласно Образец №1 от настоящите указания. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, в случай, че няма представителни функции по закон. 4. Административни сведения за Участника – Образец № 2. 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и ал.5, т.1 – Образец №3. 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 2 – Образец №4. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника: 7. Списък на собствени или наети технически лица, които ще са отговорни за изпълнението на поръчката; 8. Валидни удостоверения, доказващи проектантска правоспособност на лицата, отговорни за изпълнението на поръчката – заверено копие; 9. Валидна застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, на лицата, отговорни за изпълнението на поръчката – заверено копие. 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5. 11. Ценово предложение - Образец №6.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Финансов показател П1 – Предлагана цена, с тежест 50% Технически показател П2 - Срок за изпълнение, с тежест - 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014