Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Росица Янчева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217637, E-mail: r.iancheva@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция KAO

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на готови ястия - кетъринг през майската сесия на Държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200

Описание:

Услуги, свързани с доставка на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на заявките за доставка на готови ястия - кетъринг през майската сесия на Държавните зрелостни изпити е в зависимост от броят лицата пряко ангажирани с обработката на документи

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27055 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВСУ "Любен Каравелов", гр. София, ул. "Суходолска" № 175 и Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Климент Охридски" гр. София, бул. „Цар Борис III" № 224

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Ценово предложение - попълнена съгласно образец № 2; 3. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; 4. Удостоверение за регистрация на обект за дейности по производство и/или търговия с храни по чл. 12, ал. 9 от Закона за храните, издадено от компетентен държавен контролен орган; 5. Удостоверение за регистрация на транспортно средство по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, издадено от компетентен орган; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 3; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 9. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 6;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В ценовото си предложение участниците следва да посочат единични цени с ДДС на всяка описана порция включваща: ястие (постно или местно – в индивидуална опаковка), питка, айран, прибори за еднократна употреба (индивидуално опаковани), салфетка, както и разходи по изпълнение на доставката. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014