Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК, ул. " Д-р П. Брънеков" №1, За: Кремена Николова, Р България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Място/места за контакт: РЗОК Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ямбол, Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. Изпълнителят доставя на Възложителя стоки на РЗОК в срок до 2 /два/ работни дни от датата на заявяването им. Считано от датата на писмено или устно уведомяване, доставените дефектни артикули се заменят в срок от 3 (три) календарни дни, за своя сметка. Подмяна в срок от 2 /два/ дни на доставените стоки, оказали дефекти в периода на гаранционния срок, посочен от производителя. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5 /пет/ работни дни. В случай, че доставчика не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване възложителя му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. Доставката на номенклатури извън, описаните в ценовото предложение на Изпълнителя, които не са могли да бъдат предвидени при сключването на този договор, свързани или произтичащи от неговия предмет и са възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, се осъществява по цени предлагани в търговските обекти на Изпълнителя, след заявяване от Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44316000, 39000000

Описание:

Електрически материали
Железария
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките по видовете материали, предмет на настоящата поръчка включват доставка по писмена заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Заверено от участника копие от документа за регистрация, актуално състояние и БУЛСТАТ или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите и заверено от участника копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите. 4. Участникът прилага документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние и Булстат единствено в случай, че не е посочил ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, административни сведения (Приложения № 3-5 и Пр. №7). 7. Участниците трябва да имат необходимите финансови възможности за изпълнение на поръчката. 8. Кандидатът следва да притежава съответният технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката. Забележка: Изпълнението на изискванията по т.7 и т.8 се удостоверява с декларация съгласно /Приложение №6/. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или от деловодството на РЗОК-Ямбол

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014