Версия за печат

BG-Костинброд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Костинброд, ул."Охрид"№1, За: Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт, Република България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68722; 0721 68720, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777

Място/места за контакт: "Център за информация и услуги на гражданите"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: kostinbrod.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд - Петърч - Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87“, Обособена позиция 2 - „Поддържане и ремонт на пътища и улици с асфалтови настилки на територията на община Костинброд”., Обособена позиция 3 - „Земни работи и поддържане и ремонт на пътни принадлежности на територията на община Костинброд“. Строително-ремонтни дейности по осъществяване на „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”.За обособена позиция 2: По детайл на Възложителя за изграждане на изкуствена неравност за пешеходна пътека.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 50800000, 45233000, 45233200, 45233220, 45233221, 45233223, 45233228, 45233262, 45233300, 45233320, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи
Различни услуги по ремонт и поддържане
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Работи по пътна маркировка на пътища
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на повърхностни покрития
Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително - ремонтните работи по изпълнението на настоящата поръчка ще се изпълняват в размер до изчерпване на предвидения финансов ресурс, в съответствие с офертата на кандидатите. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след подписване на договор и връчване на възлагателни писма от страна на Възложителя. Участниците в процедурата могат да подават оферти както за избрана от тях обособена позиция, така и за всички позиции. Обособена позиция 1 – „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд - Петърч - Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87“ - 146 000,00 (сто четиридесет и шест хиляди) лева без ДДС., Обособена позиция 2 – „Поддържане и ремонт на пътища и улици с асфалтови настилки на територията на община Костинброд”– 89 000,00 (осемдесет и девет хиляди) лева без ДДС., Обособена позиция 3 – „Земни работи и поддържане и ремонт на пътни принадлежности на територията на община Костинброд“– 30 000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС.Срок за изпълнение на поръчката – една календарна година, от подписването на договора или до достигане на прогнозните стойности по обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

265000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Костинброд

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

могат да участвуват вс.български или чуждестранни физ. или юридически лица, вкл.техни обединения. В случай, че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение с нотариална заверка на подписи и съдържание-подробно описано в документацията.При подизпълнители за тях важат изискв.- чл.47, ал. 1 и 5 ЗОП и тези по чл.47, ал. 2 ЗОП. Да не са налице обст.по чл.47, ал.1,ал. 2 и ал.5 от ЗОП. Мин.изисквания за ик. и фин.състояние: да са реализирали общо за последните 3 години (2011, 2012, 2013) или в зависимост от датата, на която е учр./започнал дейност, спец. оборот от ремонт и/или поддръжка и/или изгр. на пътища на обща стойност не по-малко от: За об. позиция №1 – 146 000,00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС; За об. позиция №2 – 89 000,00лв. (осемдесет и девет хиляди лева) без ДДС; За об. позиция №3 – 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС; В случай, че участникът кандидатства за повече от една об.позиция, условието да бъде изпълнено кумулативно за кандидатсваните позиции. При обединение вс.изискв. се прилага за обединението като цяло. При подизпълнители изискванията се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.доказва се с Декларация-справка (Образец № 13), баланс и отчет за прих. и разход от годишния ф.отчет за всяка от последните 3 финансови години (2011, 2012, 2013) – заверено копие, а за 2013 година съгласно разпоредбите на чл.50, ал.1,т.3 – заверен предв. баланс и отчет за приходите за 2013.Мин.изисквания за т. възм. Участникът да е изпълнил през последните 5 години (2011, 2012, 2013) или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността за об. позиция 1 – в съответствие с чл. 50, ал.1, т.3 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, изпълнен минимум 1 договор за ремонт и/или поддръжка и/или изграждане на пътища за не по-малко от 100 000,00 лв. без ДДС; придружен с препоръка (референции) за добро изпълнение. 2. за об. позиция 2 - да има изпълнен минимум 1 договор за ремонт и/или поддръжка и/или изграждане на пътища за не по-малко от 50 000,00 лв. без ДДС,придружен с препоръка (референции), за об.позиция 3 - да има изпълнен минимум 1 договор/и на стойност не по-малка от 20 000,00 лв. без ДДС в областта на ремонта и/или изграждането на пътища, придружени с препоръки.В случай, че участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, това условие трябва да бъде изпълнено кумулативно за кандидатсваните позиции. Доказва се с декларация (Образец № 16), придружен с „препоръки за добро изпълнение (референции)“ за всеки договор, съгласно изискванията за съдържание в документацията. Участникът да разполага с квалифициран т.персонал. За вс.позиции : - 1 (един) инженер със специалност „Пътно строителство”; - 1 (един) стр.техник. За позиция 1, освен предходните и 1 (един) геодезист. Доказва се с (Образец 14а), документи за придобита квалификация и автобиографии Образец № 14.За вс. обо. позиции -Товарен автомобил- самосвал - 1бр., Комб. багер товарач/ челен товарач - 1бр.,За 1 поз.: асфалтополагач -1бр, Валяк – пневматичен -1бр.Валяк – двубандажен -1бр,Машина за напръскване с асфалтова емулсия -1бр,Пътна фреза -1бр.позиция 2-фугорез за асфалтови настилки -1бр,къртач за асфалтови настилки -1бр,валяк – вибрационен -1бр,компресор за чистене на основи на кръпки -1бр,битумни казанчета -1бр,позиция 3-автогрейдър -1 бр,Валяк - вибрационен - 1бр,Груденатор -1бр. доказва се с Образец № 15, придружена от талон за регистрация на превозното средство, документ за преминал и валиден Годишен технически преглед. В случай че техниката е наета или придобита по друг начин с договор.Участникът да е застрахован -представя деклар и з.полица,Да е вписани в Централния проф. регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, Трета категория ІІ група, ІІІ категория.предст. декларация и документ за вписването.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За обособена позиция 1:Формула: П ед.ц.= 10х(С1 мин/С1, оф) + 5х(С2 мин/С2, оф) + 9х(С3 мин/С3, оф) + 18х(С4 мин/С4, оф) + 3х(С5 мин/С5, оф) + 50х(С6 мин/С6, оф ) + 0,5х(С7 мин/С7, оф )+0,5 х (С8 мин/С8, оф)+ 1х(С9 мин/С9, оф )+ 2х(С10 мин/С10, оф ) + 0,5х(С11 мин/С11, оф ) + 0,5х(С12 мин/С12, оф ) За обособена позиция 2: Формула: П ед.ц.= 15х(С1 мин/С1, оф) + 20х(С2 мин/С2, оф) + 40х(С3 мин/С3, оф) + 10х(С4 мин/С4, оф) + 15х(С5 мин/С5, оф) За обособена позиция 3: П ед.ц.= 16х(С1 мин/С1, оф) + 16х(С2 мин/С2, оф) + 7х(С3 мин/С3, оф) + 3х(С4 мин/С4, оф) + 3х(С5 мин/С5, оф) + 3х(С6 мин/С6, оф ) + 16х(С7 мин/С7, оф ) + 2х(С8 мин/С8, оф ) + 4х(С9 мин/С9, оф ) + 4х(С10 мин/С10, оф ) + 1х(С11 мин/С11, оф ) + 1х(С12 мин/С12, оф ) + 1х(С13 мин/С13, оф ) + 1х(С14 мин/С14, оф ) + 1х(С15 мин/С15, оф ) + 1х(С16 мин/С16, оф ) + 2х(С17 мин/С17, оф ) + 2х(С18 мин/С18, оф ) + 1х(С19 мин/С19, оф ) + 5х(С20 мин/С20, оф ) + 10х(С21 мин/С21, оф ) .Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак, а максималният брой точки е 100.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.Крайното класиране на участниците се извършва за всяка обособена позиция, след прилагане на формулата за оценяване по утвърдената методика и получена комплексна оценка за всяка обособена позиция.На първо място при всяка обособена позиция се класира участникът с най - голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са достъпни и свободни за ползване в профила на купувача на адрес :www.kostinbrod.bg, в Раздел "Публични покани" .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2014