Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oхрана на движимо и недвижимо имущество, намиращо се в обекти, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Обектите, за които Възложителят предвижда охрана, са подробно описани в документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Изискванията към изпълнението на поръчката и образците на документи, неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно обектите, посочени в документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно обектите, посочени в документацията за участие.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I Изисквания към изпълнението на поръчката: 1. Срок на изпълнение на поръчката – от 23.04.2014г. до влизане в сила на Определение, постановено по преписка на КЗК №344/2014г., с което се допуска предварително изпълнение на Решение №ПО-01-49/20.02.2014г. на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Благоевград за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Охрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”; влизане в сила на Решение на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Благоевград за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Охрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”, или достигане стойност на договора 66 000 лв. без ДДС, което от трите събития настъпи първо. 2. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура. 3. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертите. II. Изисквания към участниците в поръчката: 1.Да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, валиден към датата на подаване на офертите - заверено копие; 2.Да представят подробни планове за охрана на всеки от обектите, предмет на поръчката, изготвени съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност. 3.Да представят декларация, подписана от представляващия участника за пълна имуществена отговорност за причинени щети, вследствие на кражби и други престъпни посегателства, както и повреди и липси на охраняваните сгради, техника и имущество на възложителя. 4.Да представят декларация, подписана от представляващия участника, че охранителите, които ще участват при изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност; 5.Да представят декларация, подписана от представляващия участника, че се задължават в едноседмичен срок от датата на сключване на договора да организират и проведът обучение на охранителите за действие в аварийни ситуации, предизвикани от хлор-газ и оказване на първа медицинска помощ, или че разполагат с вече обучени за целта служители. Изискването се отнася само за охранителите на обектите, в които се използва хлор-газ за обеззаразяване на питейна вода, а именно: ПСПВ – гр. Благоевград, ПСПВ – с. Сатовча, ПСПВ – гр. Гоце Делчев.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа: Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; Заверено копие на удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие - Приложение 2; Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение 3; Подробни планове за охрана на всеки от обектите, предмет на поръчката, изготвени съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност. Плановете за охрана да включват схеми на обектите за охрана, с посочен маршрут за обход на охранителите, отговарящи на действителната фактическа ситуация на обектите; Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, валиден към датата на подаване на офертите - заверено копие; Декларация, подписана от представляващия участника за пълна имуществена отговорност за причинени щети, вследствие на кражби и други престъпни посегателства, както и повреди и липси на охраняваните сгради, техника и имущество на възложителя – по образец от документацията за участие - Приложение 4; Декларация, подписана от представляващия участника, че охранителите, които ще участват при изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност по образец от документацията за участие - Приложение 5; Декларация, подписана от представляващия участника, че се задължава в едноседмичен срок от датата на сключване на договора да организира и проведе обучение на охранителите за действие в аварийни ситуации, предизвикани от хлор-газ и оказване на първа медицинска помощ, или че разполага с вече обучени за целта служители. Изискването се отнася само за охранителите на обектите, в които се използва хлор-газ за обеззаразяване на питейна вода, а именно: ПСПВ – гр. Благоевград, ПСПВ – с. Сатовча, ПСПВ – гр. Гоце Делчев. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2014