Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев-директор дирекция ИИП, Иванка Димитрова-гл.юрисконсулт, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Текущ ремонт на отоплителна инсталация в ОДЗ "Дора Габе" с.Езерово общ.Белослав”.Отоплителната система на детската градина и кухненския блок към нея е с топлинна мощност 100kW, БГВ 50 kW и не е сменяна от около 40 години. Отоплителните тела са чугунени радиатори и гладки тръби не са промивани през годините и от дългогодишната експлоатация не работят с пълната си нагревна повърхност. Топлоносителят от ТЕЦ – Варна е с високо налягане около 5 атм. и е успявал да преодолее съпротивлението на отоплителната мрежа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45331100

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се доставка на радиатори общо – 64 бр.; от които двупанелни радиатори тип 22 – 39 бр., Алуминиеви радиатори с 10 глидера – 13 бр.; Алуминиеви радиатори с 5 глидера – 12 бр.; Доставка и монтаж тръба полиетиленова, армирана с алуминий тип Alu/PeX ф 16 – 300л.м.; Доставка и монтаж тръба полиетиленова, армирана с алуминий тип Alu/PeX ф 20 – 280 л.м.; Доставка и монтаж тръба полиетиленова, армирана с алуминий тип Alu/PeX ф 26 – 150 л.м. Доставка и монтаж тръба полиетиленова, армирана с алуминий тип Alu/PeX ф 32 – 50 л.м.; Доставка и монтаж бойлер с две серпентини- 200л., съгласно приложената Количествена сметка към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Езерово, Община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: Трябва успешно да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, поне 1 (един) договор за строително – монтажни работи, сходни с предмета на поръчката; «Сходни с предмета на поръчката» са строително – монтажни работи по изграждане, ремонт и/или реконструкция на отоплителни системи в обществени сгради. 2.Трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт например ISO 9001 или еквивалентни на тях документи, с предметен обхват в областта на строителството , издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 1. Списък за изпълнени през последните пет годни, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти на основните договори за строително – монтажни работи, сходни с предмета на поръчката; «Сходни с предмета на поръчката» са строително – монтажни работи по изграждане, ремонт и/или реконструкция на отоплителни системи в обществени сгради. 2. Референции (препоръки) от възложителите по договорите, от които са видни предмета на съответния проект, обхвата и обема на работа, стойността на договора, дата на сключване и период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания..3. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (например ISO 9001) или еквивалентни на тях документи, с предметен обхват в областта на строителството, издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); Всяка оферта трябва да съдържа: 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.; 2. Оферта; .3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.; 4. Документи за техническите възможности и квалификация съгласно; 5.Декларация за запознаване с обекта на поръчката ; 6. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 6.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на офертата - и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие.; 6.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката; 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 7.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) Цена- 30т.; б) Срок за изпълнение -30т.; в) Гаранционен срок- 10т.; ): Срок за реакция- 30т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение към "Изисквания за изпълнение на поръчката": Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 7.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 8. Техническа оферта; 9. Ценова оферта, с приложена към нея: Количествено-стойностна сметка; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2014