Версия за печат

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" №13, За: Радка Петрова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 81261, E-mail: obshtina@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Община Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е ориентировъчна. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват периодично след подаване на писмена заявка по факс или e-mail от Възложителя. Формулярът за публична покана е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставяне на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие, като възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до нея на официалната интернет страница на община Елхово - www.elhovobg.org - профил на купувача - профил на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Елхово

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, за които отсъстват обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. Не се допускат варианти на офертите. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, с изключение на декларацията по чл.47, ал.1 т.1 от ЗОП, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик на адрес гр.Елхово п.к.8700 обл.Ямбол ул. Търговска № 13. Върху плика се посочва наименованието на поръчката и пълното наименование и адрес на участника, телефон/факс и e-mail за кореспонденция. Не се приемат оферти, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. Срок на валидност на ценовото предложение: не по-малък от 60 дни (шестдесет) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите. Срок за изпълнение на доставката: не по-дълъг от 5 (пет) дни от подаване на заявката. Срок за изпълнение на поръчката - една година от датата на сключване на договора. Цената на транспорта за доставката е за сметка на доставчика. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Техническо предложение по образец № 1; 2.Ценово предложение по образец № 2; 3.Административни сведения на участника по образец № 3; 4.Копие на удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участикът е юридическо лице или ЕТ, заверено с подпис и печат от участника. Участник физическо лице представя копие на документа за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП по образец № 4; При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост) и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП по образец № 5. От участие в процедурата се отстранява участник, който не участва за всички артикули посочени в ценовото предложение. При констатиране на аритметични грешки в ценовите предложения на участника, комисията изпраща писмо до участника с което го уведомява за констатираната грешка и иска той да потвърди корегираната сума. Участникът може да: - приеме корекцията и да продължи участието си в процедурата; - не се съгласи с корекциите на комисията и докаже, че не е изчислила вярно сумата. В тази хипотеза комисията приема посочената сума от участника и той продължава участие в процедурата; - не се съгласи с корекцията на комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна участника отпада от понататъшно участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От датата на публикуване на поканата за участие, на всички заинтерисовани лица се представя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на следния интернет адрес на община Елхово: www.elhovobg.org, профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2014