Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса София-град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Гергана Атанасова Андреева, България 1408, София, Тел.: 02 9656766, E-mail: sofia@sfg.nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София-град, гр. София, ул. "Енос" № 12-14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/119.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК София- град“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31600000, 44316000, 44411000, 44500000

Описание:

Електрическо оборудване
Железария
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

90 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, като изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. 2. След получаване на писмена заявка от възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, изпълнителят с осигурен собствен транспорт, следва да достави заявените материали на адреса на възложителя и на цената, съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3. При извършване на доставките, изпълнителят следва да доставя ел. материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, които напълно съответстват на техническата спецификация на възложителя. 4.Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5. Електроматериалите и резевните части следва да имат сертификат за произход и качество (преведен и легализиран), декларация за съответствие, съгласно ЗТИП и указания за прилагане - изготвени на български. 6. Материалите и резервните части се доставят в срок до 2/два/ дни от подаване на заявката от възложителя. 7. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство. 8. Рекламации: 8.1. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение), Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши замяната незабавно. 8.2. В случай на рекламация относно вида, качеството и количеството, констатирани с двустранно подписан протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва замяна за своя сметка в рамките на 2 (два) работни дни. 8.3. В случай, че представител на изпълнителя не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща едностранно писмено изявление, в което описва свойте констатации. Това едностранно изявление има действие на "Констативен протокол". Изпълнителя следва да притежава посочените в ценовата оферта материали и резервни части в обект /магазин или складова база/ в района на гр. София, както и голям асортимент от електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар. Доставката следва да се осъществява за сметка на изпълнителя. При необходимост от доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, изпълнителят е длъжен да ги доставя на продажни цени на магазина/складовата база. При доставка на луминесцентни лампи,обикновени ел. крушки, лампа тип „Луна” и халогенни лампи на изпълнителя се предоставят за унищожаване същото количество изгорели такива. Кандидатите следва да притежават разрешение издадено от Министерство на околната среда и водите за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците се разглеждат и класират от комисия, назначена от Възложителя. Офертите, допуснати до разглеждане ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена”, изчислена като сбор от единичните цени на всички посочени артикули в т. VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА към настоящите технически изисквания и указания за офериране, респ. в ценовото предложение. В случай, че са предложени повече от една еднакви най-ниски цени, ще бъде проведен жребий в присъствието на кандидатите, предложили еднаквите цени. Кандидатите са задължени да подадат „Ценово предложение” за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от него или да поставят нули в него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. София, ул. "Енос" № 12-14,сградата на РЗОК София-град, ет. 3, ст. 301 и на ентернет адрес:http://www.nhif.bg/web/guest/119. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 08.05.2014 г. от 14.00 часа в сгратата на Районна здравноосигурителна каса София – град, гр. София, ул. "Енос" № 12-14. Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% /три на сто/ от стойността на договора без ДДС. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на РЗОК София-град, ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН СОФИЯ-ВИТОША, IBAN: BG 13 IORT8094 3100033001, BIC код IORTBGSF, преди сключване на договора за изпълнение по поръчката. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключването на договора за изпълнение на поръчката. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Срок на договора: 1/една/ година считано от датата на подписване с изпълнителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2014