BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е извършване на дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Узунбуджак” и поддържани резервати „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”, „Пясъчната лилия” и Вельов вир”, по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39294100, 45233290, 45316213

Описание:

Информационни и промоционални продукти
Работи по поставяне на указателни табели
Работи по инсталиране на указателни знаци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да изработи и монтира: 1) Информационно-забранителни табели със забранителен режим, обзорна карта на Резервата и местоположение на пътеките за посетители, обявени със заповед на Министъра на околната среда и водите. Размери на табелата: 85/60 см от 5 мм ПВЦ или поцинкована ламарина с цветна разпечатка+ламинат, Дървена конструкция, обработена по подходящ начин за устойчивост на атмосферните условия: на два крака, вкопани мин. 0,5 м, височина на краката до чупката/наклона – 1,00 м над земята, размер на дървения гръб за монтиране на табелата - 90/65 см., под ъгъл 45. Табелата за краткост се обозначава като Тип 1. ОБЩО – 28 броя; 2) Информационни табели с информация и снимки на характерни за резервата видове растения, животни, растителни и животински съобщества. Размери на табелата: 50/35 см от 5 мм ПВЦ или поцинкована ламарина с цветна разпечатка+ламинат. Дървена конструкция, обработена по подходящ начин за устойчивост на атмосферните условия: на два крака, вкопани мин. 0,5 м, височина на краката до чупката/наклона – 1,00 м над земята, размер на дървения гръб за монтиране на табелата - 55/40 см., под ъгъл 45. Табелата за краткост се обозначава като Тип 2. ОБЩО – 140 броя; 3) Информационни знаци (насочващи стрелки): от поцинкована ламарина с покритие прахово боядисване, два цвята, на дървен гръб. Размери: 30/20 см. на ламаринетата стрелка и дървения гръб; Височина на дървения крак, обработен по подходящ начин за устойчивост на атмосферните условия: 1,30 м над земята, вкопан 0,5 м. ОБЩО – 142 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Териториалния обхват на РИОСВ - Бургас. Подробни данни са налични в Техническото задание.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изработването на текстовия и снимков материал става съвместно с експерта, отговорен за дейността от екипа на проекта, след одобряване от ръководителя преди отпечатване. Разпределението на информационните табели и знаци по резервати, както и изискванията на Възложителя към съдържанието им са подробно описани в Техническото задание. От Изпълнителя се изисква да организира и финансира всички дейности, необходими за успешното изпълнение на договора, включително осигуряването на необходимата техника и транспорт за работа на територията на резерватите. Всички необходими разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата оферта цена. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в общите условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана. Картен материал на резерватите с нанесени маршрути ще бъде предоставен от Възложителя при сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялостната документация към настоящата публична покана е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид на официалната интернет страница на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас -http://www.riosvbs.eu /рубрика ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/. Оферти на участници се приемат всеки делничен ден, до крайния срок за получаване на оферти, в Деловодството на РИОСВ - Бургас /ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2014