Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса София-град, район Триадица, ул. "Енос" № 12-14, За: Гергана Атанасова Андреева, България 1408, София, Тел.: 02 9656766, E-mail: sofia@sfg.nhif.bg, Факс: 02 8581802

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса София-град, гр. София, ул. "Енос" № 12-14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/119.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град. Общ брой на служебните автомобили на РЗОК София-град - 4 /четири/ броя служебни автомобили, от които 3 броя леки автомобили – /КIA CEED, RENAULT CLIO, FORD ESCORT/ и един RENAULT MASTER - бус. Услугите по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град следва да включват: 1. Външно измиване – два пъти месечно което включва: почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника. 2. Комплексно измиване и почистване - два път месечно, което включва описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете. 3. Измиване на двигател – един път годишно за всеки автомобил. 4. Пране на тапицерия – един път годишно за всеки автомобил. 5. Срок за приемане и обслужване на автомобилите: - без предварителна заявка – да бъде приет за обслужване до 30 минути след пристигане на територията на автомивката; - с предварителна заявка - автомобилът да бъде приет в заявения час с толеранс до 10 мин. след пристигане на територията на автомивката. Заявките ще се извършват от упълномощено длъжностно лице по договора чрез факс, телефон или електронна поща.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на Районна здравноосигурителна каса София-град - 4 /четири/ броя служебни автомобили, от които 3 броя леки автомобили и един бус, за една година, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изготвянето на офертата всеки участник следва точно да се придържа към обявените от Възложителя срокове и условия, посочени в публичната покана и настоящите условия и документация. 2. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата. 3. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура следва да бъдат обективизирани в писмен вид. Документите се представят в оригинал или заверени от участника копия с подпис и печат на български език. Когато кандидата е чуждестранно лице документите се представят в официален превод. 4. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 5. Всеки кандидат следва да представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата или ЕИК - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранното лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Документите по т. 5 се представят и в официален превод, когато участникът е чуждестранно лице. Документите по т. 5 се представят от всеки участник в обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. При участници обединения - документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 6. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП /попълнени и представени в оригинал по образец Приложение № 5,6, 7/ 7. Кандидатите следва да притежават собствена или наета автомивка на територията на гр. София на разстояние не повече от 8 км. от административната сграда на РЗОК София-град с адрес: гр. София, ул. "Енос" № 12-14. 8. Кандидатите следва да имат техническа възможност за извършване на услугата в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 09:00ч. до 17.30ч. всеки делничен ден, което се удостоверява с декларация в свободен текст за техническо оборудване на автомивката. 9. Кандидатите следва да имат възможност за извършване на услугата със собствени качествени материали и консумативи притежаващи всички необходими сертификати съгласно действащата нормативна уредба. 10. Кандидатите са задължени да представят подписана и подпечатана оферта за пълния обем на поръчката и не могат да оферират само за част от нея. Офертата следва да съдържа техническо и финансово предложение и срок за изпълнението й. 11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от учасника или упълномощено от него лице лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. София, Районна здравноосигурителна каса София – град, ул. "Енос" № 12-14 „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София - град”. Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон,факс и електронен адрес 12. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение" (Приложение № 4) поставен в плика с офертата. 13. Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията. 14. Заплащане на услугата - извършва се по банков път по посочена сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 15 работни дни след изготвяне и представяне на: - опис за извършените услуги в месеца /Приложение №9/ подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; - фактура - оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши по критерии: 1. Най-ниска предложена цена; 2. Разстояние не повече от 8 км от административната сграда на РЗОК София-град от комисия назначена със заповед на директора на РЗОК София-град на основание чл.101/г/ от ЗОП. Комисията класира участниците, като изчислява най-ниската обща цена представляваща сбор от единичните цени на 4-те вида услуги в лева с ДДС. При равенство на двама или повече кандидати, на първо място се класира кандидатът, предложил допълнителни дейности извън обхвата на поръчката. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информацията се получава на адрес; гр. София 1408, район Триадица, ул. 'Енос" № 12-14, ет. 3, стая 301. предложения за участие се приемат всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в деловодствота на РЗОК София-град с краен срокдо 17.00 часа на 25.04.2014 г. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост на плик от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. София, Районна здравноосигурителна каса София – град, ул. "Енос" № 12-14 „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК София - град” Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон,факс и електронен адрес. Ценовото предложение трябва да е по образец на възложителя, като се нанесат предлаганите единичните цени в лева с ДДС за всеки вид услуга: външно измиване, комплексно измиване и почистване, измиване на двигател, пране на тапицерия. Същото трябва да е подписано и подпечатано от кандидата. Ценовото предложение трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение" (Приложение № 4) поставен в плика с офертата. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 29.04.2014 г. от 13.30 часа в сгратата на Районна здравноосигурителна каса София – град,гр. София, ул. "Енос" № 12-14. Техническите изисквания и указания за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача: www.nhif.bg/Рубрика "Търгове", подрубрика Процедури провеждани по реда на ЗОП" или на адрес:http://www.nhif.bg/web/guest/119. Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% /три на сто/ от стойността на договора без ДДС. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на РЗОК София-град, ИНВЕСТБАНК АД, КЛОН СОФИЯ-ВИТОША, IBAN: BG 13 IORT8094 3100033001, BIC код IORTBGSF, преди сключване на договора за изпълнение по поръчката. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключването на договора за изпълнение на поръчката. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Срок на договора: 1/една/ година считано от датата на подписване с изпълнителя или до достигане на максимално допустимата стойност на договора в размер на 1 200 лева с ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2014