Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, Сградата на „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, стая 31- счетоводство, ОП „ЛТФК”, За: Александър Драгийски, България 8000, Бургас, Тел.: 056844 274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg, Факс: 056 844274

Място/места за контакт: Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.letenteatar.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на нощувка за подборната комисия на националния конкурс за забавна песен „Бургас и морето“ – 2014 г. в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Хотелско настаняване от 30.05. до 31.05.14 г. в 5 единични стаи. Обособена позиция 2: Хотелско настаняване от 30.05. до 31.05.14 г. в 3 двойни стаи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Осигуряване на нощувка за подборната комисия на националния конкурс за забавна песен „Бургас и морето“ – 2014 г. в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Хотелско настаняване от 30.05. до 31.05.14 г. в 5 единични стаи.Обособена позиция 2: Хотелско настаняване от 30.05. до 31.05.14 г. в 3 двойни стаи. Посочената прогнозна стойност е с вкл.ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

430 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнителят по обособена позиция 1 и 2 следва да предложи хотелски стаи със санитарен възел и топла вода в град Бургас, с включена закуска. 2.Количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. 3.За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива. 4.Предлаганите нощувки, следва да са в хотел с категория "две звезди"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2014 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника (в оригинал);2.Оферта;2. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП; 3. Ценово предложение- в оригинал (Приложение № 2); 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (Приложение 3); 4.Декларация за приемане условията на договора;5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице - Заверено от участника копие; 7.Срокът за валидност на офертите - 30 календарни дни. Офертата се подава в сградата на „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, стая 31- счетоводство, ОП „ЛТФК” , тел. 056/ 844 274.гр. Бургас, ОП "Летен Театър", в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Образците за попълване и техническото задание са публикувани на следния сайт: http://www.letenteatar.com/bg/news/index/2/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2014