Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Илиева Трифонова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp.eu.

Адрес на профила на купувача: www.aop.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на медикаменти (лекарствени средства и/или медцински консумативи , дезинфектанти и мед.инструментариум ) съгласно заявка на възложителя по позиции от спецификациите към договора/ите за поръчката за нуждите на дейността на ЦСМП -Ловеч за 2014 г. от лицензирани за такъв вид дейност фирми

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000, 33140000

Описание:

Разни медикаменти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Лекарствени средства - прибл. брой - ампули - 23 300 бр ; банки - 2 600 бр ; таблетни форми - 1400 бр ; флакони - 280 бр ; туби - 290 бр ; супозиторий - 1050 бр ; литри - 500 л. и др ;Прогнозна стойност без ДДС - 42 860 лв ; Медицински консумативи - прибл.брой - атравм.игли - 250 бр ; абокати - 2500 бр ; игли инжекционни - 20000 бр ; спринцовки -2,5,10,20,50 сс - 20000 бр ; системи инфузия - 2500 бр; хартия ЕКГ и дефибрилатори разл.видове - 3000 бр ; електроди - 350 бр. ; марля - 6500 м ; ръкавици полиетилен - 4000 бр ; ръкавици латекс - 15000 бр ; бинт разл.вид - 2500 бр ; памук - 80 гр - 700 бр ; санпласт - 650 бр и др,дезинфектанти - за ръце , повърхности и инструментариум - 300 л ; инструментариум при нужда съгласно заявка ;приблизителна стойност без ДДС 22 340 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП-Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лицензирани за такъв предмет на дейност фирми. Медикаментите - лекарствените средства и/или медицинските консумативи,дезинфектанти и инструментариум следва да са съобразени с изискванията на стандартите за качество и на сертификатите за качество и разрешение за пазар , издадени от НИЛС за всяка отделна партида и да са със срок на годност за периода на поръчката , но не по малко от 80 %. В случай че медикаментите ( лекарствените средства и/или медицинските консумативи , дезинфектанти и мед. инструментариум) са от внос , следва същите да са разрешени за внос,разпространение и употреба от МЗ или от други компетентни министерства и органи на територията на България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка : К1 - най-ниска цена без ДДС с включен транспорт до възложителя (50 т.) ;К2 - срок на отсрочена плащане след датата на фактическата доставка ( 30 т.); К3 - възможност за срочни доставки ( 20 т. ) ,където К1 е съотношението на броя позиции съгласно номенклатурата към общия брой позиции х 50 ; К2 - съотношението на срока на отложено плащане към най-дългия срок на отсрочено плащане х 30 т. ; К3 -съотношението на най-краткия срок на доставка към всеки следващ х 20 т.Комплексната оценка К =К1+К2+К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата,изискуемите документи както и номенклатурата по позиции в поканата са публикувани в интернет страницата на възложителя посочена по-горе . Комисията за разглеждане на офертите ще заседава на 07.05.2014 г.от 14.00 ч. в Заседателната зала в счетоводството на ЦСМП -Ловеч. Определеният за изпълнител внася гаранция в размер на 1304 лв. за цялата поръчка ; за лекарствени средства 857 лв. ; за мед. консумативи,дезинфектанти и инструментариум - 447 лв.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2014