Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Кърджали, бул. "Тракия" №19 ет.4, За: Красимира Станкова Стоянова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 63514, E-mail: kardjali@nhif.bg

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/106.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 2 броя служебни автомобили на РЗОК- Кърджали

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300, 90917000

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Външно измиване на автомобила - при необходимост, но не повече един път месечно и Комплексно измиване, което обхваща: външно измиване на автомобила и външно и вътрешно измиване - при необходимост, но не повече от два пъти месечно, измиване на двигател – 1брой годишно, пране на тапицерия – 1брой годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автомивка на изпълнителя на територията на гр. Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Външно измиване на автомобила – при необходимост, но не повече един път месеч но, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно- безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила. 2. Комплексно почистване на автомобила – при необходимост, но не повече от два пъти месечно, включващо –описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 3. Измиване на двигател и пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил 4. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 1 час от заявяването с предимство спрямо другите клиенти. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил на място, по телефон или по електронна поща. 5. Автомивката следва да разполага с не по-малко от 2 /две/ места /клетки/ за измиване и почистване на леки автомобили. Това обстоятелство се доказва, чрез представяне на декларация в свободен текст, а по преценка на комисията за разглеждане на офертите може да се направи и проверка на място, за което се съставя протокол. 5. Автомивката на изпълнителя да е в рамките на град Кърджали. 6. Да се съставя месечен отчет за извършените услуги – Приложение № 9

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълно мощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Срок на валидност на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на подаване на офертите. Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Кърджали, бул. "Тракия" №19, ет.4,сградата на РЗОК- Кърджали, ст.25 /гл. юрисконсулт/ и на интернет адрес: http://www.nhif.bg/ web/guest/106

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2014